Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Powiatu X

I OSK 313/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-19

/Gd 879/10 odrzucającego skargę Prokuratora Okręgowego w Słupsku na uchwałę Zarządu Powiatu C. z dnia (...) maja 2010 r. Nr (...) w przedmiocie sprzedaży nieruchomości...
w Gdańsku odrzucił skargę Prokuratora Okręgowego w Słupsku na uchwałę Zarządu Powiatu C. z dnia (...) maja 2010 r. Nr (...) r. w przedmiocie sprzedaży nieruchomości...

II SA/Go 412/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-06-30

na uchwałę Zarządu Powiatu z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży postanawia odrzucić skargę. Uchwałą Nr [...] z dnia [...] września 2006...
stanowiącymi własność powiatu - przeznaczył do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość położoną w [...], obejmującą: działkę nr [...] o pow. 1,4098...

II SA/Bk 28/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-02-16

Powiatu B. z dnia [...] maja 2016 r. nr [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości oddala skargę Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco:, Uchwałą...
wysokości ceny sprzedaży nieruchomości., Podjęcie tej uchwały poprzedzało wystąpienie w dniu [...] lutego 2016 r. do Starosty B. Prezesa KRUS, który jednocześnie z urzędu...

I OSK 2792/14 - Wyrok NSA z 2015-02-11

[...] i [...]. Organ wskazał, że umową sprzedaży zawartą w formie aktu notarialnego z dnia [...] lutego 2013 r. Rep. [...], Powiat [...] nabył od Skarbu Państwa nieruchomość...
wojewody, wyrażoną w postaci zarządzenia wojewody, pozostającego w obrocie prawnym, w dniu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, co jasno wynika z treści art. 23 ust. 1 pkt...

I OSK 2791/14 - Wyrok NSA z 2015-02-11

[...]. Organ nadzoru ustalił, że umową sprzedaży z dnia [...] lutego 2013 r. - Skarb Państwa, reprezentowany przez Starostę [...], sprzedał ww. nieruchomość Powiatowi...
sprzedaży nieruchomości, co jasno wynika z treści art. 23 ust. 1 pkt 7 i art. 11 ust. 1 u.g.n. Sąd podał, że w dniu [...] lutego 2013 r., przystępując do aktu notarialnego (Rep...

II SA/Gd 879/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-12-13

niejawnym sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego na uchwałę Zarządu Powiatu z dnia 27 maja 2010 r. Nr [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości gruntowej w trybie...
oświadczenia woli przez Zarząd Powiatu C. w sprawie dotyczącej sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu C. oraz rażące naruszenie art. 37 ust. 2 pkt 6...

I OSK 1601/13 - Wyrok NSA z 2013-10-08

odpowiedzialnością w S. na uchwałę Zarządu Powiatu S. z dnia [...] lutego 2011 r., nr [...] w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości., Powyższe orzeczenie...
właściciel - powiat. Zatem sprzedaż nieruchomości nie pogorszyła jej sytuacji prawnej. Skarżąca nie spełnia także żadnego z kryteriów wskazanych w art. 37 ust. 2 ustawy...

III SA/Wr 133/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-07-14

oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stosuje się odpowiednio (a więc z uwzględnieniem specyfiki - różnicy pomiędzy sprzedażą nieruchomości bądź...
, że uregulowano tam rygorystycznie zasady sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste nieruchomości, z wyłączeniem stanów określonych w art. 37 ust. 2. Przewidziano także stany...

II SA/Gd 53/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-03-20

nr [...], położonej w S. przy ul. W., oraz sporządził i podał do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu przeznaczonych do sprzedaży, stanowiący...
nieruchomości., W skardze zarzucono, że przeznaczenie przedmiotowej nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargu narusza §§ 4 i 5 uchwały Rady Powiatu z dnia 27...

II SA/Go 731/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-11-04

Powiatu z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży I. orzeka, iż zaskarżona uchwała w części dotyczącej § 1 ust. 2 zdanie drugie...
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości ustala się w wysokości 1.908.000 zł'., W uzasadnieniu skargi Wojewoda przytoczył treść art. 67 u.g.n., w myśl którego cenę...
1   Następne >   3