Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Gminy X

II SA/Wr 1349/01 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-02-19

z 2000r., Nr 46, poz.543 ze zm./, nie przewidywały i nie przywidują obecnie dokonywania sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy w drodze decyzji administracyjnej...
., Warunkiem wstępnym a zarazem niezbędnym sprzedaży takiej nieruchomości w drodze przetargu / art.37 ust.l/ lub w drodze bezprzetargowej /art.37 ust.2/, była, Sygn.akt 11...

I SA/Wa 1102/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-26

. podjął uchwałę nr [...] o odmowie sprzedaży lokalu mieszkalnego powołując się na art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, który stanowi...
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, poprzez niewłaściwe jego zastosowanie, polegające na uznaniu, iż sprzedaż lokalu naruszyłaby zasady prawidłowej gospodarki...

I SA/Wa 289/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-07

nieruchomościami., Uchwalą z dnia [...] grudnia 2012 r. nr [...] Zarząd [...] W. odmówił uchylenia uchwały nr [...], podkreślając, że nie odmówił sprzedaży lokalu...
się więc wówczas, gdy właściwy organ poweźmie zamiar sprzedaży nieruchomości. W takiej sytuacji organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych...

III SA/Łd 1107/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-03-29

oferowanej do sprzedaży nieruchomości i nie stanowiło żadnego aktu bądź czynności z zakresu administracji publicznej dotyczącego uprawnień lub obowiązków wynikających...
. na posiedzeniu niejawnym skargi A. K. i P. K. na stanowisko Zarządu Gminy I. z dnia [...]. w przedmiocie sprzedaży mieszkania w drodze bezprzetargowej bez bonifikaty...

I OZ 590/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-22

przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi A.K. i P.K. na stanowisko Zarządu Gminy Inowłódz z dnia 26 stycznia 2000 r. w przedmiocie sprzedaży mieszkania w drodze...
Inowłódz z dnia 26 stycznia 2000 r. zajęte w przedmiocie sprzedaży mieszkania w drodze bezprzetargowej bez bonifikaty., W dniu 13 kwietnia 2012 r. skarżący złożyli...

II SA/Ol 670/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-10-05

przedmiotowej uchwały odnoszące się do wymogu uzyskania każdorazowej zgody Rady Gminy w przypadku zbycia nieruchomości, udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali, oddania...
'[...]'. nr '[...]' w przedmiocie zasad gospodarowania mieniem gminy w zakresie nabywania, zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania 1...

I SA/Wa 220/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-09

w sprawie przeznaczenia konkretnej nieruchomości do sprzedaży, w trybie przetargowym lub bezprzetargowym, można je uznać za akty 'z zakresu administracji publicznej...
Nieruchomościami w Dzielnicy [...] W., W ocenie skarżącego, skarga jest zasadna gdyż czynność prawna, jaką było podjęcie uchwały Nr [...], naruszyła przepis ustawowy, tj. art. 11 ust. 2...

III SA/Łd 1107/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-24

Zarządu Gminy I. z dnia [...] w przedmiocie sprzedaży mieszkania w drodze bezprzetargowej bez bonifikaty postanawia odmówić przyznania prawa pomocy R.A. III SA/Łd...
w dniu [...] w przedmiocie sprzedaży mieszkania w drodze bezprzetargowej bez bonifikaty., Postanowieniem z dnia 29 marca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi...

III SA/Łd 1107/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-06

na stanowisko Zarządu Gminy I. z dnia [...] r. w przedmiocie sprzedaży mieszkania w drodze bezprzetargowej bez bonifikaty postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy...
[...] r. zajęte w przedmiocie sprzedaży mieszkania w drodze bezprzetargowej bez bonifikaty, W dniu 13 kwietnia 2012 r. skarżący złożyli na urzędowym formularzu PPF...

I SA/Wa 14/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-28

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. L. i J. L. na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] z dnia [...] listopada 2012 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na sprzedaż...
[...] z dnia [...] listopada 2012 r., nr [...] wydaną w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu nr [...] przy ul. [...] w drodze bezprzetargowej...
1   Następne >   2