Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Konserwator Zabytków X

I OSK 480/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-26

, poz. 741), zgodnie z którym sprzedaż, zamiana, darowizna lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, a także wnoszenie...
Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia [...] września 1999 r. nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na wniesienie aporem do spółki nieruchomości postanowił: oddalić skargę...

II SA/Op 86/22 - Wyrok WSA w Opolu z 2022-07-12

Spółka wskazała, że posiada interes prawny wynikający z prawa własności nieruchomości stanowiącej działki nr a, b, obręb [...] (Księga wieczysta nr [...]). Zaznaczyła...
, że czynność polegająca na sporządzeniu karty ewidencyjnej zabytku i umieszczenia wyżej wymienionej nieruchomości stanowiącej jej własność w wojewódzkiej ewidencji zabytków...

II SA/Kr 441/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-06

), tym bardziej, iż sam obiekt stanowi własność Muzeum. Strona skarżąca wskazała, iż nie posiada żadnego tytułu prawnego do nieruchomości stanowiącej własność Muzeum im. Aleksandra...
tytułu prawnego do nieruchomości, a jednocześnie do dwóch niezależnych od siebie prawnie podmiotów - nie znajduje uzasadnienia. W ocenie strony skarżącej, powyższe...

II SAB/Kr 122/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-25

potwierdzający własność działek nr [...] i [...] w K., pow. [...], woj. mazowieckie, z którego wynikało, że wskazane jako nowa lokalizacja nieruchomości nie są własnością...
informacją o stanie własnościowym zabytkowej nieruchomości, organ powiadomił L. S. o postępowaniu prowadzonym z wniosku D. S. i przesłał kopie dotychczasowych akt sprawy...