Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego I Kartograficznego X

II SA/Op 34/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-09-29

działki nr d,, [...] - odnośnie działki nr c poprzez wprowadzenie w opisie rodzaju zmiany 'kupno-sprzedaż nieruchomości' oraz wprowadzenie prawidłowego numeru księgi...
' na prawidłowy zapis 'kupno-sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej', a ponadto odmówił dokonania w operacie ewidencji gruntów i budynków zmian zawartych w pozostałej...

II SA/Op 191/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-10-27

i listopadzie 2015 r., ze sprzedaży dwóch nieruchomości położonych w [...] przy ul.[...], oznaczonych nr geodezyjnymi nr a i b, za kwoty odpowiednio 80.000 zł i 115.000 zł...
przekraczającego kwoty uzyskane ze sprzedaży nieruchomości. W odniesieniu do posiadanej nieruchomości wskazali natomiast na obciążenie hipoteczne, które uniemożliwia im uzyskanie...

II SA/Bk 449/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-12-01

[...] grudnia 1968 Rep. A nr [...] dotyczącego warunkowej sprzedaży działek na rzecz E. K. Samo zawarcie warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości nie powoduje bowiem automatycznie...
rozporządzającego skutku umowy, tzn. przeniesienia własności (art. 157 § 1 w zw. z art. 155 § 1 in fine k.c.). Warunkowa umowa sprzedaży nieruchomości jest zawsze...

I OZ 1056/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-28

je o kilkaset metrów, co nastąpi z jej pokrzywdzeniem, oraz będą mogli zadecydować o ewentualnej sprzedaży nieruchomości (już powiększonej)., Naczelny Sąd Administracyjny zważył...
. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.) - dalej: P.p.s.a., bowiem nie kształtuje nowego stanu prawnego nieruchomości...

I OSK 1644/13 - Wyrok NSA z 2014-12-18

[...]., Ze sporządzonego po zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości z [...] 1988 r. zawiadomienia Państwowego Biura Notarialnego w [...] z [...] 1988 r. wynika, że dokonano...
umowy sprzedaży z [...] 1988 r. i które nadal objęte są księgą wieczystą założoną dla nieruchomości skarżącej, wynosi 0.4974 ha., W świetle powyższego, zdaniem Sąd...

I OSK 959/10 - Wyrok NSA z 2011-04-19

nieruchomościami a nieruchomość ta została przez służby geodezyjne Skarbu Państwa niewłaściwie oznaczona co do powierzchni i granic przed jej sprzedażą stronie przeciwnej niniejszego...
postępowania a następnie faktu tego nie uwzględniono przy sprzedaży nieruchomości skarżącej., W związku z ww. zarzutami skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku...

II SA/Rz 758/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-05-08

nabył własność działki nr ewid. 1443 w drodze umowy sprzedaży nieruchomości zawartej [..] sierpnia 1972 r. (akt notarialny rep. A [..] /72 - karta nr 2 akt organu...
Skarbu Państwa. Własność działki nr ewid. 1440 została nabyta przez J.S. od Agencji Nieruchomości Rolnych w drodze umowy sprzedaży nieruchomości zawartej [..] marca 2004 r...

II SA/Rz 55/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-08-25

dwóch różnych podmiotów: decyzja Starosty [...] z dnia [...] października 2007 r. nr [...] o zwrocie nieruchomości, oraz dwie umowy sprzedaży tej nieruchomości i wyrok...
o dokonanie zmian w ewidencji gruntów i ujawnienie skarżącej jako właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 375/206 położonej w obr. [...]. Jako podstawę...

II SA/Sz 333/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-08-23

wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i budynków działek o nr [...] . Do wniosku przedłożył kopię warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości, jaką zawarł wraz z żoną...
nie wykazał. Źródła interesu prawnego nie można wywodzić z umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości zawartej na podstawie art. 389 Kodeksu cywilnego, gdyż umowa taka...

III SA/Lu 959/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-04-29

w akcie notarialnym z dnia (...) marca 1953 r. (k. 44 - 47 akt adm.) dotyczącym sprzedaży przez (...) nieruchomości oznaczonej nr (...) o powierzchni 0,56 ha. Według § 3...
gruntów nie uległa zmianom;, - operat podziału nieruchomości z dnia (...) grudnia 1993 r. (podziału działki nr (...) na działki (...)) nie wykazał istnienia drogi...
1   Następne >   +2   +5   +10   27