Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wójt Gminy X
  • Symbol

II SA/Ol 820/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-11-18

listopada 2013r. skargi T. R. na zarządzenie Wójta Gminy A nr '[...]' z dnia '[...]' w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych postanawia: odrzucić skargę...
nr '[...]'w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy A, w tym m.in. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej...

II SA/Wr 821/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-03-17

). W tym stanie rzeczy zarządzenie przez Wójta Gminy sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze przetargu było zgodne zarówno z ujawnionymi w sprawie okolicznościami faktycznymi...
, jak i z przepisami normującymi sprzedaż nieruchomości gminnych. Skoro bowiem nabycie nieruchomości gminnej mogłoby poprawić warunki zagospodarowania obu nieruchomości...

I OSK 1715/20 - Wyrok NSA z 2022-01-04

działki gminnej, wpłynęłoby na poprawę warunków zagospodarowania. Wobec tego organ stwierdził, że zarządzenie przez Wójta Gminy sprzedaży nieruchomości gminnej w drodze...
przetargu było zgodne zarówno z ujawnionymi w sprawie okolicznościami faktycznymi, jak i z przepisami normującymi sprzedaż nieruchomości gminnych. Skoro bowiem nabycie...

II OW 3/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

, że Prezes ANR jest uprawniony na podstawie art. 2a ust. 4 pkt 1 ukur do rozstrzygania w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości rolnej...
jest nieruchomością rolną, co wyklucza jej sprzedaż bez zgody Generalnego Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Organ ten powinien wyrazić zgodę na sprzedaż...

II SA/Ol 659/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-11-18

organ wskazał, że 19 lutego 2013 r. Wójt Gminy A wydał zarządzenie nr '[...]' w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy...
A, w tym m.in. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej nr '[...]' położonej w obrębie geodezyjnym A. Dnia 4 kwietnia 2013 r. Wójt Gminy A wydał ogłoszenie o przetargu...

II SAB/Po 9/04 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-06-03

niejawnym sprawy ze skargi B.P. - właścicielki Zakładu A w S. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie sprzedaży nieruchomości; postanawia odrzucić skargę /-/ B.Kamieńska...
skarżącej, sprzedaży nieruchomości nie dokonuje się w formie decyzji administracyjnej. Sprzedaż nieruchomości wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego (art. 27 ustawy...

II SA/Rz 882/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-10-01

Przetargowej na sprzedaż nieruchomości położonych w W., C. i R., Zaskarżone zarządzenie zostało wydane na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r...
przez Radę Gminy [...] w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w ww. miejscowościach., Jak wynika z treści skargi oraz nadesłanych akt, pismem z 9.07.2012 r. K. K. zwrócił...

I OZ 961/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-06

. na bezczynność Wójta Gminy B. w przedmiocie zwrotu kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości postanawia oddalić zażalenie Zarządzeniem z dnia 13 kwietnia 2017 r., II SAB/Wr...
jest bezczynność Wójta Gminy B. w przedmiocie zwrotu kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości. Wysokość wpisu znajduje swoje umocowanie w przywołanym w treści zaskarżonego...

II SA/Wr 214/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-08-21

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2020 r. poz. 65 - dalej jako u.g.n.) przeznaczył do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomość oznaczoną...
jej nieruchomości. Skoro Wójt stwierdził, że przesłanką nabycia jest posiadanie koncesji, to celowym jest sprzedaż działki podmiotowi, który faktycznie będzie mógł...

II SAB/Gl 34/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-19

musi odrzuceniu, zgodnie z art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., W rozpoznawanej sprawie przedmiotem skargi jest bezczynność organu w sprawie sprzedaży nieruchomości...
, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, zamiany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem...
1   Następne >   +2   +5   +10   32