Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Górniczy X

III SA/Gl 54/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-10

w pismach z 12 października wynika, że przed sprzedażą nieruchomości w 2013 r nie istniały tam żadne stare wyrobiska, co też potwierdzają zdjęcia satelitarne pozyskane...
. Wyraźnie na tych fotografiach widać skarpy wskazujące na eksploatacyjny charakter robót. Ponadto z wyjaśnień poprzednich właścicielek przedmiotowej nieruchomości zawartych...

III SA/Gl 869/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-26

nieruchomości - działki nr [...], datowane na 29 lipca 2015r. oraz umowa sprzedaży działki na rzecz Skarżącego oraz jego małżonki, datowana na 29 września 2015 r...
działki przez Stronę. Przekazane materiały związane ze sporem cywilnym dotyczą zaś kwestii wydania nieruchomości oraz zabezpieczenia powództwa. Ponadto, jak podkreślono...

III SA/Gl 868/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-09-15

obmiaru przez organ I instancji. Podczas przesłuchania w charakterze świadka I. K. zeznała, że do dnia sprzedaży nieruchomości stanowiła ona użytek zielony (łąkę...
, art. 9 K.p.a., art. 10 K.p.a. i 79 K.p.a. poprzez niedostateczne wyjaśnienie sprawy poprzez nieustalenie kto i ewentualnie czy wydobywał kopaliny z nieruchomości objętych...

III SA/Gl 1039/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-21

pozyskanych od Agencji Nieruchomości Rolnych wynika, że w toku czynności związanych z przygotowaniem przedmiotowej działki do sprzedaży ustalono, że nieruchomość...
nieruchomości został potwierdzony przez rzeczoznawcę majątkowego [...] r. na potrzeby operatu szacunkowego. Z ww. dokumentu wynika, że przedmiotowa nieruchomość została sprzedana...

III SA/Gl 94/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-10-17

.. Wraz z pismem przesłano wypisy z rejestru gruntów według stanu na [...]r., na podstawie których Dyrektor OUG w K. wezwał właścicieli nieruchomości do złożenia...
nr [...] jest M. K., która - jak zeznali świadkowie - zbyła nieruchomość gruntową nr [...] na rzecz A. F.. Zebrane dowody nie wykazały współuczestnictwa M. K. w nielegalnym...

III SA/Gl 2158/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-02-23

nieruchomości, działki [...] nabytej na podstawie umowy sprzedaży z dnia [...] r. (Rep. A [...])., Zgodnie z art. 140 ust. 5 pgg, opłaty podwyższone, o których mowa w ust...
ze współwłaścicieli nieruchomości; (3) art. 143 ust. 3 pgg - poprzez wydanie decyzji bez przeprowadzenia dowodu z księgi wieczystej nieruchomości, na okoliczność ustalenia prawa...

III SA/Gl 619/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-09

do złożenia wyjaśnień. Do wyjaśniającego sprawę pisma procesowego Strona załączyła dokumenty: umowę przedwstępną kupna sprzedaży działki nr [...] w K. z [...] r.; wniosek...
wynikało, że [...] ha działki nr [...] w K. sprzedał Stronie w [...] r. na podstawie umowy przedwstępnej kupna - sprzedaży w związku z budową stawu, jaką prowadzi. Pozostała...

III SA/Gl 1540/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-04-03

Spółkę doszło do częściowego zdjęcia nakładu, przemieszczenia i zwałowania ziemi, jednakże nie nastąpiło oderwanie kopaliny od złoża i jej wywiezienie poza nieruchomość...
i nie mogła zostać odseparowana od nakładu., Ponadto, w toku postępowania, nie został ustalony choćby jeden przypadek wywozu przez skarżącą Spółkę poza obszar nieruchomości...

III SA/Gl 202/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-15

wykładni prawa materialnego, gdyż art. 4 oraz art. 143 ust. 3 pgg stanowi również podstawę do ustalenia opłaty podwyższonej również dla właściciela nieruchomości w sytuacji...
istnienie starego wyrobiska, ale uznał, że [...] zwałowany na nieruchomości, jako wydobyty bez koncesji (odłączone od złoża) zasadnie został ujęty w wyliczeniach. Ustalona...

III SA/Gl 815/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-16

i błędnych ustaleniach faktycznych przez uznanie prowadzonych prac niwelacyjnych terenu za wydobycie andezytu, przy jednoczesnym braku potwierdzenia wydobycia i sprzedaży...
5 lutego 2013 r. i podkreślił, że kwestia wykorzystania (na potrzeby własne, sprzedaż) pozyskanej kopaliny z punktu widzenia prawa górniczego nie ma znaczenia...
1   Następne >   +2   6