Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

II FSK 2597/17 - Wyrok NSA z 2018-04-25

oraz jej ojca w udziale 3/4 części. W dniu 9 września 2013 r. została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. Strony umowy określiły...
cenę sprzedaży nieruchomości na kwotę 420.000,00 zł, zadatek tytułem zawarcia umowy przedwstępnej w łącznej wysokości 110.000,00 zł oraz kwotę zaliczki w wysokości...

I FSK 1876/17 - Wyrok NSA z 2020-08-11

w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania VAT planowanej sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej przy ul. B. 2 na rzecz...
wieczystego ustanowiono po wejściu w życie ustawy., 1.4. Zdaniem strony skarżącej, sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego nie stanowi czynności...

II FSK 703/17 - Wyrok NSA z 2017-06-22

. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego,przychody ze sprzedaży udziału w nieruchomości rolnej objęte są zwolnieniem...
wykładnię i niewłaściwe zastosowanie polegające na uznaniu, że sprzedaż udziału w nieruchomości obejmującej grunty rolne nie jest objęta zwolnieniem przedmiotowym...

II FSK 702/17 - Wyrok NSA z 2017-06-22

rolnej o łącznej powierzchni 230,4897 ha. Tego samego dnia wnioskodawczyni zawarła warunkową umowę sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości rolnej. Cena za opisany wyżej udział...
w nieruchomości została uiszczona już w 2015 roku. Do zawarcia umowy sprzedaży doszło 22 grudnia 2015 r. Opisane działki miały zostać włączone do gospodarstwa rolnego...

I SA/Rz 188/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-05-18

się natomiast zagajnik brzozowy i użytki rolne., W dniu 27 stycznia 2016 r. skarżący zawarł warunkową umowę sprzedaży opisanej wyżej nieruchomości spółce 'A' sp. z o.o....
przeniesienia własności, co nastąpiło 31 marca 2016 r., Przed zawarciem warunkowej umowy sprzedaży nieruchomości strony zawarły przedwstępną umowę dzierżawy nieruchomości...

II FSK 2080/17 - Wyrok NSA z 2019-08-06

w drodze dziedziczenia po swoim ojcu zmarłym w dniu 8 lutego 2013 r. (postanowienie o nabyciu praw do spadku z 9 września 2013 r.). Ponieważ sprzedaż nieruchomości...
nastąpiła przed upływem 5 lat od nabycia, dochód ze sprzedaży nieruchomości został wykazany w zeznaniu PlT-39 za 2014 r. Jednocześnie skarżąca wykazała w złożonym zeznaniu...

II FSK 1100/17 - Wyrok NSA z 2019-04-04

oddzielić sprzedaż zaliczaną do związanej z wykonywaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, od odpłatnego zbycia., 2. Samo tylko wyodrębnienie z jednej nieruchomości...
wynagrodzenia za jej ustanowienie, zlecenie pośrednikowi zajmującemu się sprzedażą nieruchomości zamieszczania ogłoszeń dotyczących sprzedaży działek oraz - czego...

II FSK 1837/17 - Wyrok NSA z 2019-05-28

. z 24 sierpnia 2015 r. Wnioskodawczyni podaje, że w dniu 6 października 2015 r. miała miejsce sprzedaż nieruchomości, która została udokumentowana umową przedwstępną...
oraz przyjęciem zadatku w wysokości 80.000 zł. W dniu 2 listopada 2015 r. wnioskodawczyni poniosła pierwszy wydatek ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości (zadatku...

II FSK 3582/17 - Wyrok NSA z 2019-10-17

przez skarżącego i organ interpretacyjny możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży wchodzącej w skład spadku nieruchomości wydatków poniesionych...
wnioskodawcy (nie precyzuje do których), zawężenie katalogu kosztów związanych ze sprzedażą nieruchomości i pobieżne ustalenie definicji kosztów oraz naruszenie ogólnych...

I FSK 1421/18 - Wyrok NSA z 2022-01-21

tej ustawy poprzez niezasadne przyjęcie, iż opisana w zdarzeniu przyszłym planowana przez I.K. (dalej: 'strona' lub 'skarżąca') sprzedaż nieruchomości nie przekracza zakresu...
osobistego., Skarżąca zamierza sprzedać nieruchomość. Ze względu na wiek nie podejmowała samodzielnie żadnych czynności marketingowych służących sprzedaży...
1   Następne >   +2   +5   +10   31