Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Sejmik Województwa X

II SA/Lu 586/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-12-03

bonifikaty musi mieć zapewnioną każdorazowo możliwość oceny, czy nieruchomość przeznaczona do sprzedaży została wyceniona zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce...
nieruchomościami, czy jej sprzedaż następuje na wskazany w ustawie cel oraz na rzecz wskazanych osób (wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 czerwca 2007r. , sygn. akt II...

II SA/Lu 243/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-06-17

nieruchomości oznaczonej jako działka nr [...] o pow. [...] ha, położonej w N. przy ul. L. oraz wyraził zgodę na jej sprzedaż w drodze bezprzetargowej [...] Sp. z o. o. Powyższa...
możliwości wyrażenia zgody w trybie art. 37 ust. 3 powołanej ustawy na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości., Uchwałą...

I OSK 502/10 - Wyrok NSA z 2010-06-30

oceny, czy nieruchomość przeznaczona do sprzedaży została wyceniona zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, czy jej sprzedaż następuje na wskazany...
(...) zaskarżonej uchwały, jako podjętego bez ustawowego upoważnienia. Uzyskanie zgody na bonifikatę przy sprzedaży nieruchomości, w tym także lokalu mieszkalnego, możliwe...

III SA/Wr 614/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-02-04

68.10.Z (Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek) i dopiero 19 czerwca 2020 r. (data dokonania wpisu w CEIDG) podał jako przeważający kod PKD 55.10.Z (Hotele...
kodem PKD 68.10.Z (Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek) i dopiero 19 czerwca 2020 r. (data dokonania wpisu w CEIDG) podał jako przeważający kod PKD 55.10.Z...

III SA/Wr 281/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-05-30

także: opinię projektanta sporządzającego projekt prac budowlanych na niniejszym obiekcie budowlanym, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, załącznik do uchwały Zarządu...
Województwa D. nr [...] z dnia [...] 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej we W. przy ul. P.[...]., Skarżąca nie zgadzając...

II SA/Wr 878/02 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-12-16

się jako jedną z form gospodarowania - zbycie nieruchomości wchodzących w skład zasobu., Nie ulega więc wątpliwości, że czynności związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych...
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości - zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą sejmiku województwa'. Z chwilą uchwalenia 'zasad sprzedaży lokali...

II SA/Łd 273/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-06-19

łowieckiego nieruchomości bez zapewnienia jej właścicielowi odpowiednich środków ochrony prawnej w sytuacji sprzeciwu wobec wykorzystywania należącej do niego nieruchomości...
jego nieruchomości jest podstawowym ograniczeniem prawa własności. Uciążliwość tego ograniczenia jest tym większa, że wykonywanie polowania wiąże się z używaniem...

II OSK 2311/14 - Wyrok NSA z 2014-12-03

- dotychczasowy 84g, o pow. ogólnej 5010 ha obejmującego nieruchomość składającą się z działek ewid. nr A i B o pow. 52,99 ha stanowiącą własność G. i R. małżonków B. objętą...
2009 r., poprzez wyłączenie z obwodu łowieckiego numer 47 nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem księgi wieczystej [...] należącej do ich wspólności ustawowej majątkowej...

II OSK 2282/12 - Postanowienie NSA z 2013-04-09

właścicielowi np. sprzedaży czy wynajęcia lub wydzierżawienia gruntu osobom trzecim. Z drugiej jednak strony jest oczywiste, że utworzenie na nieruchomości obwodu...
utworzenie obwodu łowieckiego obejmującego nieruchomość prywatną wbrew woli właściciela nieruchomości - są zgodne z: - art. 64 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 3 i art...

II SA/Ol 380/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-06-25

z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie podziału województwa na obwody łowieckie 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w zakresie dotyczącym nieruchomości będących...
własnością Fundacji A stanowiących: - część obwodu łowieckiego Nr '[...]', obejmującego nieruchomość o numerze ewidencyjnym '[...]', obręb '[...]'; - część obwodu łowieckiego...
1   Następne >   +2   +5   8