Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Regionalna Izba Obrachunkowa X

I SA/Łd 687/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-10-05

z tytułu sprzedaży nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 7,77 ha. Podniosło, że w świetle przyjętych przez Wójta Gminy D. zasad zbycia przedmiotowej nieruchomości, Gmina D...
A Nr [...], na mocy którego dokonała sprzedaży dwóch nieruchomości gruntowych na rzecz A S.A. z jednoczesnym zobowiązaniem się do ich wydzierżawienia oraz nabycia...

I SA/Łd 568/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-09-10

kolejności, stwierdziło, że Gmina D. założyła uzyskanie w 2015 roku dochodów w kwocie 2.439,800,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 7,77 ha...
roku akt notarialny, Repertorium A Nr [...], na mocy którego dokonała sprzedaży dwóch nieruchomości gruntowych na rzecz A. S.A. z jednoczesnym zobowiązaniem...

II GSK 3517/15 - Wyrok NSA z 2016-04-05

z tytułu sprzedaży nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 7,77 ha. Kolegium podniosło, że w świetle przyjętych przez Wójta Gminy D zasad zbycia przedmiotowej...
zawarła w dniu 24 października 2014r. akt notarialny, Repertorium A Nr 12558/14, na mocy którego dokonała sprzedaży dwóch nieruchomości gruntowych na rzecz M S.A....

II GSK 167/17 - Wyrok NSA z 2017-03-15

traktującym o tytułach dłużnych. Sąd nie podzielił wyrażonej oceny, że umowa sprzedaży z dnia 24 października 2014 r. dwóch nieruchomości niezabudowanych pomiędzy Gminą...
) Magellan S.A., jako finansujący, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, zobowiązała się do nabycia od Gminy Daszyna określonej w umowie sprzedaży nieruchomości...

I SA/Po 856/04 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-01-20

'[...]', po niekorzystnym dla gminy wyroku sądu pierwszej instancji, co naraziło gminę na utratę ewentualnych wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości., Wniosek Komisji Rewizyjnej...
przez Burmistrza wystąpienia do sądu wyższej instancji w sprawie nieruchomości położonej w K. przy ul. [...], na której znajduje się budynek byłej restauracji...

I SA/Gd 984/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-12-04

nieograniczony na sprzedaż nieruchomości przesunięto na styczeń 2012r. Podkreślono, że proces absolutoryjny dotyczy wyłącznie wykonania budżetu; wynikiem prac Komisji winno...
zł planowanego ze sprzedaży budynku po zlikwidowanym Domu Dziecka w D. (...). W uzasadnieniu tym zwrócono uwagę, że uchwałą nr [...] Rady Powiatu z 28 grudnia 2011r...

II FSK 1904/19 - Wyrok NSA z 2019-11-28

w niniejszej sprawie jest możliwość zakwestionowania przez Kolegium RIO uchwały Rady Miasta w której: w § 1 pkt 3 ustalono stawkę podatku od nieruchomości od 1 m2 powierzchni...
dzienną stawkę opłaty targowej od sprzedaży ptactwa i królików, a w § 4 ust. 2 ustalono dzienne stawki opłaty targowej 'w miejscach wyznaczonych do prowadzenia sprzedaży...

I SA/Łd 212/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-04-12

Rada Gminy może wprowadzić opłatę targową, którą pobiera się od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowisku. Gmina podkreśliła, że wprowadzenie opłaty ma obecnie...
charakter fakultatywny, co czyni zasadnym przyjęcie, że tylko enumeratywnie wymienione w uchwale sposoby sprzedaży podlegają opłacie targowej. Organ nadzoru nie wskazał...

III SA/Wa 359/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-25

ustaliła stawkę podatku od nieruchomości:, - od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków...
uchwały. Rada Miasta ustaliła tam dzienną stawkę opłaty targowej od sprzedaży ptactwa i królików. Powyższy zapis, według Kolegium, nie wyklucza sprzedaży zwierząt domowych...

I SA/Ke 260/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-08-18

obiektu ([...]) na nieruchomości, której właścicielem jest Gmina S. K.., W dniu 27.11.2020 r. doszło do zawarcia przez M. I. sp. z o.o. umowy inwestycyjnej z A. F. 2 sp...
i jej spółki komunalnej., W zakresie drugiego etapu inwestycji kapitałowej ustalono, że wymagał zrealizowania przez organy Gminy czynności prowadzących do sprzedaży Gminie...
1   Następne >   2