Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Powiatu X

II SA/Gd 620/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-20

położonej w K. przy ul. [...] stanowiącej działkę nr [...] o powierzchni 8.932 m2 i udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tej nieruchomości. W § 1 uchwały Rada zezwoliła...
na sprzedaż w/w nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz A Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w K. W § 2 wyraziła zgodę na udzielenie temu podmiotowi przez Zarząd...

II SA/Op 314/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-10-28

ustawy, a także sprzedaż za cenę obniżoną, oddanie nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych, nieodpłatnego obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami...
majątkowego. Powyższa zasada ustalania ceny przy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu została ustanowiona w art. 67 ust. 2 pkt 1 ustawy., - w § 15 uchwały Rada...

II SA/Op 302/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-11-21

Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 marca 2006 r. nr XXXV/337/2006 w przedmiocie sprzedaży nieruchomości 1) stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w całości, 2) określa...
na sprzedaż przez Powiat Namysłowski nieruchomości położonej w Namysłowie przy ul. [...]. Akt wydany został na podstawie art. 12 pkt 8 p.pkt a, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r...

II SA/Go 419/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-08-06

nieruchomości., Opisaną nieruchomość Zarząd Powiatu oznaczył jako stanowiącą własność Powiatu. Organ nadzoru ustalił, że umową sprzedaży z dnia [...] lutego 2013 r. zawartą...
wstrzymana. Postanowienie to oznacza, że dokument w postaci opisanej powyżej umowy sprzedaży nieruchomości nie wywołuje skutków materialnoprawnych uzasadniających wpis prawa...

II SA/Go 418/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-08-06

[...], prowadzoną przez Sąd Rejonowy. Opisaną nieruchomość Zarząd Powiatu oznaczył jako stanowiącą własność Powiatu. Organ nadzoru ustalił, że umową sprzedaży z dnia...
, a jego wykonalność nie została wstrzymana. Postanowienie to oznacza, że dokument w postaci opisanej powyżej umowy sprzedaży nieruchomości nie wywołuje skutków...

I SA/Wa 141/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-08

uchwałą zabudowana jest [...]. Pomieszczenie zajmowane przez skarżącego nie stanowi odrębnej nieruchomości, a tylko takie lokale mogą być przedmiotem sprzedaży...
takiej umowy. Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej wielolokalowym budynkiem, w którym występuje najem lokali mieszkalnych na czas...

II SAB/Łd 64/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-12-18

ze skargi A. Ł. na bezczynność Rady Powiatu [...] w sprawie rozpoznania wniosku o sprzedaż nieruchomości postanawia: odrzucić skargę. MR M.Ł. i A.Ł. skierowali skargę...
na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie przez Radę Powiatu [...] w sprawie rozpoznania wniosku z dnia 29 listopada 2018 roku o sprzedaż nieruchomości. Autorzy skargi...

II SA/Go 32/06 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-05-17

z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 10 maja 2006 r. p o s t a n a w i a odrzucić...
[...] czerwca 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu, tj. nieruchomości zabudowanej w obrębie wsi składającej się z działek...

I OSK 1363/09 - Wyrok NSA z 2010-01-27

powiatu. Podali, że została podjęta po fakcie przeznaczenia przez Zarząd Powiatu nieruchomości do sprzedaży i po ustaleniu ceny wywoławczej drugiego przetargu. Zarząd...
stwierdzić, że ustawodawca pozostawił organizatorowi przetargu możliwość wyboru czy bonifikata z tytułu sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków zostanie udzielona...

IV SA/Po 1049/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-04-22

[...] z dnia [...] kwietnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu [...] oddala skargę Pismem z dnia [...] sierpnia...
[...] kwietnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu [...], położonych w [...] [...] i [...] (zwanej dalej: Uchwała...
1   Następne >   +2   +5   8