Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol

I OSK 2351/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

o odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi W. S. i W. S. na bezczynność Rady Miejskiej we W. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości postanawia: oddalić skargę...
Miejskiej we W. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości, Powyższe postanowienie zostało wydane w następujących okolicznościach faktycznych...

I OSK 1799/16 - Wyrok NSA z 2017-01-20

na skargę Rada Miejska w L. wniosła o jej oddalenie. W jej przekonaniu kwestia trybu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości została faktycznie rozstrzygnięta przez Prezydenta...
nie zostały ustalone zasady ogólne dotyczące zbywania nieruchomości, a więc Prezydent miał prawo domagać się od Rady wyrażenia zgody na dokonanie sprzedaży przedmiotowej...

I OSK 2243/16 - Wyrok NSA z 2016-12-13

Miejskiej w Supraślu z dnia 26 czerwca 2014 r. nr XLV/444/2014 w przedmiocie określenia warunków przyznania bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność...
Miejskiej w Supraślu z 26 czerwca 2014 r. nr XLV/444/2014 w przedmiocie określenia warunków przyznawania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy...

II SA/Ke 575/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-02-11

ze skargi M. C. na uchwałę Rady Miasta z dnia [...] nr [....] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości mienia gminnego w drodze bezprzetargowej p o s t a n...
na uchwałę Rady Miasta z dnia [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości mienia gminnego w drodze bezprzetargowej., W odpowiedzi na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II...

I OSK 3067/18 - Wyrok NSA z 2018-12-19

bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino, oraz w sprawie zmiany...
uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy...

II SA/Gl 432/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-07-06

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości p o s t a n a w i a odrzucić skargę. Pismem z dnia 11 maja 2011 r. G. F. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
w Gliwicach skargi na uchwałę Rady Miejskiej w P. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz na uchwałę z dnia [...] r...

I OSK 1333/08 - Wyrok NSA z 2009-03-10

nieruchomościami nie konstruuje zobowiązania gminy do sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład zasobu gminnego, a jedynie stanowi, iż w przypadku wytypowania nieruchomości...
lokalu, co następuje w chwili powzięcia prawnie skutecznej czynności dotyczącej sprzedaży nieruchomości na rzecz najemcy. Na szczególną uwagę zasługuje wyrok Sądu...

II SA/Ol 420/04 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2004-09-28

Miejskiej w Braniewie w § l tiret pierwszy z dnia 24 marca 2004 r. NrXV/77/04 w przedmiocie udzielenia bonifikaty od opłaty należnej za sprzedaż nieruchomości na rzecz...
za sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego; II. orzeka, że uchwała w zaskarżonej części nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku. Uchwałą...

II SAB/Ke 31/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-05-29

sprawy ze skargi W. S. i W. S. na bezczynność Rady Miejskiej we W. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości postanawia: odrzucić skargę. W dniu 30...
sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w C., gm. W., oznaczonej jako działka nr 588/8., Jak wynika z akt sprawy, w piśmie z dnia 7 listopada 2014 r...

II SA/Lu 724/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-28

. oraz Prokuratora Rejonowego w L. na uchwałę Rady Miasta z dnia [...] r., [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości I. stwierdza niezgodność z prawem zaskarżonej uchwały...
Rady Miasta z [...] r. [...] w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w L. przy ul. [...] obejmującej działki nr ewid...
1   Następne >   +2   +5   +10   100