Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X
  • Symbol

II SA/Lu 344/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-20

. na uchwałę [...] Rady Gminy z dnia [...] czerwca 2007 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stwierdza niezgodność z prawem uchwały [...] Rady Gminy...
[...] Rady Gminy N. z dnia [...] czerwca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, wnosząc o stwierdzenie niezgodności z prawem uchwały...

II SA/Wr 421/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-03-04

na uchwałę Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 30 czerwca 2004 r. nr XIV/86/04 w przedmiocie zasad sprzedaży nieruchomości rolnych wchodzących w skład gminnego zasobu...
nieruchomości I .stwierdza nieważność § 2 ust.2 i ust.3 we fragmencie ' Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu następuje, jeżeli nie zostały spełnione przesłanki...

I OSK 808/07 - Wyrok NSA z 2007-09-05

[...]. nr [...] w przedmiocie bezprzetargowego zbycia nieruchomości oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 22...
bezprzetargowego zbycia nieruchomości oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości została wydana z naruszeniem prawa., W uzasadnieniu wyroku Sąd...

II SA/Gd 43/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-05-02

ze skargi P. S. w przedmiocie niepodjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy w trybie bezprzetargowym i skargi...
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy w trybie bezprzetargowym oraz na postępowanie urzędnika., Skargę wniesiono w następujących...

II SA/Gd 471/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-10-30

na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. K. i K. G. na uchwałę Rady Gminy z dnia 27 maja 2019 r., Nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych...
Administracyjnego w Gdańsku skargę na uchwałę Nr VII/84/2019 Rady Gminy z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości., Zarządzeniem z dnia 24...

II SA/Po 890/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-02-08

2013 r. nr [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu oddala skargę Rada Gminy uchwałą Rady Gminy nr [...] z dnia [...] 2013 r...
. wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości położonej w m. B., oznaczonej jako działka nr [...], dla której prowadzona jest księga wieczysta nr [...], Pismem z dnia 28 lipca...

II SA/Ol 361/21 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2021-09-28

niejawnym sprawy ze skarg D. i P.W. na uchwałę Rady Gminy B. z dnia '[...]' r., nr '[...]' w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym...
postanawia: umorzyć postępowanie. D. i P.W. wnieśli skargę na uchwałę Rady Gminy '[...]'z '[...]' r., nr '[...]' w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości...

II SA/Op 458/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-01-14

Gminy Łubniany ustaliła, że pierwsza rata podlega zapłacie do dnia zawarcia umowy sprzedaży i nie może być niższa niż 50 % ustalonej ceny nieruchomości, przy sprzedaży...
na cele mieszkaniowe, a 20 % przy sprzedaży nieruchomości o innym przeznaczeniu. Zdaniem Wojewody Opolskiego, również i ten zapis jest niezgodny z art. 70 ust. 2 ustawy...

II SA/Bd 953/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2022-12-20

. nr XXXII/299/2021 w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 1. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały; 2. zasądza od Rady Gminy Dobrcz na rzecz...
zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości [...], obręb [...]. W świetle treści § 2 nieruchomość ta miała zostać zbyta na rzecz właściciela nieruchomości...

II SA/Gd 700/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-12

Nr [...] z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości czynności faktyczne i prawne Wójta Gminy związane...
z przetargiem dotyczące ogłoszenia przetargu, sporządzenia protokołu przetargu i zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości oraz nakazanie Wójtowi Gminy podjęcia czynności...
1   Następne >   +2   +5   +10   74