Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydent Miasta X
  • Symbol

I OSK 1511/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-21

, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. Sprzedaż nieruchomości gruntowej wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego (art. 27 zd. 1 u.g.n.) i następuje w drodze...
nieruchomości następuje zawarcie umowy. Zdaniem Sądu pierwszej instancji nie budzi wątpliwości, iż sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność jednostek samorządu...

II SA/Gd 745/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-01-24

nieruchomości jest Miasto [...] i podali, że wielokrotnie od wielu lat występują do Miasta o nabycie lokalu mieszkalnego i pracowni, lecz Miasto sprzedaży odmawia, powołując...
nie może być wyłączenie go ze sprzedaży, lecz co najwyżej zakaz podziału nieruchomości,, - stanowisko [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków winno być podjęte w trakcie...

I OSK 785/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-13

określenia szczegółowych warunków umów sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych i użytkowych na rzecz ich najemców oraz udziałów w nieruchomości wspólnej lub jej części...
szczegółowych warunków umów sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych i użytkowych na rzecz ich najemców oraz udziałów w nieruchomości wspólnej lub jej części. Prokurator...

II SA/Lu 391/22 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2022-09-08

. na zarządzenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 22 grudnia 2020 r. Nr 226/20 w przedmiocie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości p o s t a n a w i a odrzucić skargę. W dniu...
7 października 2020 r. Z. K. i M. K. (dalej jako 'wnioskodawcy', lub 'nabywcy nieruchomości') złożyli do Prezydenta miasta Biała Podlaska wniosek o sprzedaż w drodze...

I OSK 478/21 - Wyrok NSA z 2021-08-27

Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r. nr 37/II/2018 w przedmiocie sprzedaży nieruchomości 1) prostuje z urzędu wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia...
20 grudnia 2018 r., nr 37/II/2018 w przedmiocie sprzedaży nieruchomości., Wyrok zapadł na tle następujących okoliczności sprawy:, Rada Miasta Lublin, działając...

II SA/Lu 94/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-07-16

. oraz Prokuratora Prokuratury Rejonowej L. - P. na uchwałę Rady Miasta L. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości I. stwierdza niezgodność z prawem...
[...] r. uchwałę nr [...] w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w L. przy ul. [...] obejmującej działki nr nr ewid...

II SA/Ol 803/21 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2021-11-22

niejawnym sprawy ze skargi Spółki A na ogłoszenie Prezydenta '[...]' z dnia '[...]' w przedmiocie przetargu na sprzedaż nieruchomości postanawia 1. Odrzucić skargę. 2...
na sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym '[...]', obręb '[...]', o powierzchni 6979 m2, zabudowanej budynkami...

I SA/Wa 2334/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-03

niejawnym sprawy ze skargi G. Sp. z o.o. w W. na pismo Prezydenta W. z dnia [...] sierpnia 2010 r., nr [...] w przedmiocie odmowy sprzedaży nieruchomości w trybie...
skarżącej spółki., W odpowiedzi na skargę Prezydent W. stwierdził, że sprawy z zakresu sprzedaży nieruchomości W. w trybie bezprzetargowym, na podstawie przepisu art. 32...

I SAB/Wa 313/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-11-06

r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. Z. na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o sprzedaż nieruchomości postanawia odrzucić skargę...
sprzeczne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zaznaczył, że zgodnie z wolą ustawodawcy osobie, która złożyła wniosek o sprzedaż nieruchomości na podstawie art. 37...

I OSK 144/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-12

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w trybie cywilnoprawnym. Organ podniósł, że obowiązujące przepisy prawa w sprawach dotyczących sprzedaży nieruchomości...
w sprawie z uwagi na wyłączenie nieruchomości objętej wnioskiem ze sprzedaży. Postępowanie w tej sprawie ostatecznie zakończone zostało w 2010 r. o czym najemca...
1   Następne >   +2   +5   +10   72