Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OPP 122/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-17

od ceny sprzedaży nieruchomości, sygn. akt II SA/Wr 352/14 postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania. Skarżący A. B. wniósł skargę na przewlekłość postępowania...
na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, żądając stwierdzenia przewlekłości postępowania i zalecenia Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu podjęcia...

I ONP 3/12 - Wyrok NSA z 2012-12-21

i w efekcie został pozbawiony własności tej nieruchomości, która pozostaje nadal we władaniu Skarbu Państwa. W przetargu ogłoszonym na sprzedaż tej nieruchomości cena wywoławcza...
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] kwietnia 2005 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o stwierdzenie, że nieruchomość nie podpada pod działanie...

I OPP 18/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-07

na zaplanowany w tym okresie urlop., W piśmie z dnia 30 czerwca 2010 r. (data prezentaty sądu) uczestnicy postępowania poinformowali o sprzedaży udziałów w spadku po zmarłej...
matce i sprzedaży wierzytelności, w związku z czym o utracie statusu strony postępowania., Zarządzeniem z dnia 21 lipca 2010 r. wyznaczono kolejny termin rozprawy na dzień 6...