Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej X

VI SA/Wa 1737/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-10

w nich dochód ze sprzedaży nieruchomości położonej w B.należało umorzyć postępowanie w stosunku do tej spółki, gdyż nie osiągnęła ona przychodu w wysokości 4 mln zł...
, w tym obejmowała przychód ze sprzedaży nieruchomości. Z uwagi na fakt, iż sprzedaż nieruchomości nie stanowi działalności telekomunikacyjnej, osiągnięte w 2010 r...

VIII SA/Wa 1054/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-01

; (...)'. W uzasadnieniu wniosku skarżąca opisała zaistniały stan faktyczny w sprawie. Wskazała, że w dniu [...] września 2011 r. zawarła ze spółką o nazwie [...] sp. j. umowę sprzedaży...
telekomunikacyjną, stanowiącą własność Wnioskodawcy na podstawie umowy sprzedaży sieci internetowej z dnia [...] września 2011 r.' oraz wskazała, iż 'zapewnienie...

VI SA/Wa 1638/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-29

mających tytuł prawny do lokali użytkowych znajdujących się przy ul. [...] w [...]'. [...] stwierdziła również, że '(...) dotychczas korzystała z przedmiotowej nieruchomości...
wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zarazem pełnomocnik Strony sprecyzował, że [...] 'wnioskuje o dostęp do nieruchomości, w tym do budynku, oraz miejsca w budynku...

II GSK 1905/15 - Wyrok NSA z 2017-04-12

jest sąd powszechny. W ocenie Prezesa UKE przedmiotem żądania skarżącej jest w istocie uregulowanie bezumownego korzystania z nieruchomości pozostającej w zarządzie...
z nieruchomości w celu zapewnienia telekomunikacji w sytuacji, w której to korzystanie już miało miejsce i jednocześnie brak jest podstawy prawnej dla tego korzystania...

VI SA/Wa 1848/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-19

z właścicielami i zarządcami nieruchomości, których przedmiotem jest m.in. budowa i utrzymanie sieci, świadczenie usług telekomunikacyjnych;, - umowy abonenckie dotyczące świadczenia...
'(...)' sp. z o.o. (spółki dzielonej) zostały przypisane do tzw.:, - 'działu sprzedaży' - działu świadczącego usługi telekomunikacyjne i prowadzącego działalność w szczególności...

IV SO/Gl 12/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-10-24

inne nieruchomości, zasoby pieniężne, bądź przedmioty o wartości przekraczającej 5.000,00 zł. Reasumując, wymienione przez wnioskodawcę zobowiązania i stałe wydatki...
postępowania prowadzonego przed ww. sądem - A.P. W imieniu swego mocodawcy pełnomocnik zaproponowała aby przejął na własność nieruchomość położoną w G. ze spłatą na rzecz...

VI SA/Wa 803/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-21

o 11.584.000,00 zł), co znajduje odzwierciedlenie we wzroście przychodów ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów w 2016 r. o 192.179.000,00 zł w stosunku...
oceny kondycji przedsiębiorstwa, jest wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS). Wskaźnik ten informuje o tym, jaki udział ma zysk po opodatkowaniu (zysk netto) w wartości...

VI SA/Wa 275/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-19

pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej transmisji danych' (dalej...
do infrastruktury (brak zgody właściciela na dostęp do nieruchomości, na której znajduje się infrastruktura [...] wymagająca naprawy), konieczność uruchomienia inwestycji...

VI SA/Wa 2719/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-24

wyznaczonego lub na nieruchomościach użytkowanych przez te placówki, w ogólnej liczbie nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w miejscowym obszarze pocztowym...
netto ze świadczenia usług powszechnych obliczane są jako różnica między przychodami ze sprzedaży a kosztami świadczenia usług powszechnych odrębnie dla każdego roku w latach...

II GSK 2982/14 - Wyrok NSA z 2016-05-10

w sposób zapewniający dostęp pełny lub współdzielony oraz dostępu do łączy abonenckich poprzez węzły sieci telekomunikacyjnej na potrzeby sprzedaży usług szerokopasmowej...
, zarówno z właścicielami nieruchomości, jak i operatorami. Ponadto, iż dane zawarte w Załączniku nr 1, zawierają szczegółowe informacje odnośnie wysokości kosztów usunięcia...
1   Następne >   2