Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X

I OSK 913/21 - Wyrok NSA z 2022-05-27

nieruchomości w drodze zawartej w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa umowy sprzedaży nieruchomości. Jak wynika z treści ww. umów sprzedaży z dnia [..] września 1963 r. i z dnia...
wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. Nr 17, poz. 70 ze zm.). W takim wypadku skutkiem zawarcia ww. umów sprzedaży było jedynie przejście prawa własności na rzecz Skarbu...

II SA/Ke 503/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-08-28

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Skalbmierzu postanawia: odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej...
uchwały. W dniu 21 marca 2013 r. Rada Miejska w Skalbmierzu podjęła uchwałę nr XXVII/153/2013 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości...

I SA/Wa 1904/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-28

. oraz przystąpienie do sprzedaży nieruchomości użytkowanych przez ten Zespół nie stanowiły faktu prawotwórczego, a co za tym idzie nie pozwalały na uznanie sprawy za nową...
[...] do sprzedaży nieruchomości będących w jego władaniu na podstawie uchwał Rady Powiatu [...] z dnia [...] października 2005 r. i [...] lutego 2006 r. - może stanowić...

II SA/Wa 610/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-28

. O sprzedaży nieruchomości zainteresowany nie powiadomił właściwego miejscowo Ośrodka Pomocy Społecznej., Prezes Rady Ministrów uzasadniając decyzję wskazał, że okoliczności...
ze sprzedaży nieruchomości już wydał, a dane na ten temat przedstawił w piśmie skierowanym do organu w dniu 12 grudnia 2006 r. Obecnie nie ma środków na leczenie. Podniósł...

II SA/Ke 503/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-10-09

nr [...] w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż stanowiącej własność tej Gminy nieruchomości, którą radny tej Rady - T. K. zaskarżył do tut. Sądu na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy...
w orzecznictwie pogląd, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości jest aktem podjętym w sprawie z zakresu administracji publicznej (por. uchwałę składu...

II SA/Rz 543/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-09-22

znaków granicznych i znał ich usytuowanie. Dotychczasowy przebieg granicy nie wywoływał konfliktów sąsiedzkich, ani nie stanowił trudności dla sprzedaży nieruchomości...
. nr [...] organ I instancji orzekł o rozgraniczeniu nieruchomości położonej w L., gm. B. oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka nr 1061 z nieruchomościami...

I OSK 2988/19 - Wyrok NSA z 2020-05-26

na upadłość likwidacyjną przedsiębiorstwa i brak możliwości zaspokojenia wszystkich wierzycieli z kwot uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości oraz środków trwałych...
wszystkich wierzycieli z kwot uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości oraz środków trwałych i wierzytelności. Organ uwzględnił również podnoszoną przez skarżącego kwestię...

II SA/Wa 1329/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-10

nieprawidłowości, a były to przede wszystkim nierealne prognozy dochodów budżetu, zakładające wysoki wzrost dochodów ze sprzedaży majątku Gminy, które okazywały...

II SA/Wa 27/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-02

likwidacyjną przedsiębiorstwa i brak możliwości zaspokojenia wszystkich wierzycieli z kwot uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości oraz środków trwałych i wierzytelności...

II OSK 135/13 - Wyrok NSA z 2013-03-05

poprzedniej kadencji konstruowały budżety Gminy P. za poprzednie lata przy przyjęciu zawyżonych i nierealnych prognoz pozyskania środków ze sprzedaży nieruchomości Gminy...
Urzędu Gminy w P.. Były to działania niezgodne z prawem i obecne organy Gminy nie zamierzały ich kontynuować, jednak przyjęcie realnych prognoz sprzedaży nieruchomości...
1   Następne >   3