Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

I SA/Op 265/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-09-22

w przypadku sprzedaży nieruchomości, zatem brak jest podstaw do umorzenia wnioskowanych zaległości., M. S. zwróciła się o ponowne rozpatrzenie sprawy po raz kolejny powołując...
. wszczęto wobec niego postępowanie egzekucyjne. Należności te zostały zabezpieczone hipoteką przymusową ustanowioną w kwocie 3.276,80 zł na nieruchomości należącej do J. S...

I SA/Ke 192/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-06-25

, która z biegiem czasu wzrośnie i umożliwi sprzedaż nieruchomości bez ograniczeń, gdyż nie jest obciążona hipoteką. Zaległość, do zapłaty której M. R. został razem z drugim...
spadku została zniesiona współwłasność odziedziczonej nieruchomości i M. R. stał się właścicielem około 55-letniego drewnianego budynku mieszkalnego i budynków...

V SA/Wa 267/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-06

zobowiązany jest A. B. Do wniosku załączona została kserokopia umowy sprzedaży nieruchomości, zawartej w formie aktu notarialnego w dniu [...] stycznia 2006 r., z treści...
KRUS kwoty 17.661,29 zł. tytułem spłaty hipoteki obciążającej nieruchomości objęte księgą wieczystą KW NR [...] a zobowiązanie to wynika z treści umowy z dnia...

V SA/Wa 667/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-26

ponadto, iż aby dokonać spłaty zadłużenia wobec KRUSu musiał sprzedać nieruchomość rolną o powierzchni (...) ha, pozostawiając sobie (...) ha. Po jej sprzedaży spłacił dług...
też, że zaległość w opłacaniu składek powiększała się po tym dniu o kolejne nieopłacone składki. Wiadomo też, że po sprzedaży części nieruchomości wnioskodawcy wpłacili na rzecz KRUS...

III SA/Łd 912/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-02-17

., a ponadto wykreślenie hipoteki przymusowej z księgi wieczystej nr [...], urządzonej dla nieruchomości stanowiącej własność małoletniego B. J.., Z uzasadnienia powyższego...
ustanowionej na nieruchomości. Powyższe oznacza, iż stosownie do art. 41b ust. 2 u.s.r. należności te mogą być egzekwowane z przedmiotu hipoteki. Jednocześnie organ wskazał...

III SA/Po 93/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-15

prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 13ha. Przychód ze sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwie za 2009 wyniósł 9.000zł (k. 188 akt administracyjnych). Według...
o pracę (1.700zł miesięcznie). Natomiast pełnoletnia córka i synowa nie posiadają własnych źródeł dochodu., Członkowie rodziny Wnioskodawczyni nie posiadają nieruchomości...

III SA/Lu 687/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-03

. Synowie posiadają własne rodziny i prowadzą oddzielne gospodarstwa domowe. Dochody otrzymywane ze sprzedaży mleka i dopłaty z ARiMR wypłacane są na konto bankowe synów...
ponieważ skarżąca posiada dochody w postaci renty rolniczej, czerpnie zyski ze sprzedaży mleka, uzyskuje dopłaty z ARiMR, posiada wartościowe gospodarstwo rolne (według danych GUS, cena...

VIII SA/Wa 787/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-14

nieruchomość, należącą poprzednio do A. P., a przekazaną skarżącemu, aktem notarialnym z dnia 26 maja 2015 r. Repertorium [...] powstało w wyniku nieopłacenia składek...
, które, według danych GUS cena zakupu/sprzedaży użytków rolnych obowiązujących od 15 marca 2018 r., ma wartość [...] zł ([...] x [...] zł). W akcie notarialnym skarżący określił...

I SA/Kr 1041/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-01-26

po jego sprzedaży. W związku z powyższym Prezes KRUS, na podstawie art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, umorzył postępowanie w przedmiotowej sprawie...
stanowisko organu co do tego, że należności nie uległy przedawnieniu, a egzekucja z nieruchomości może nadal być prowadzona., W opinii skarżącego, pomiędzy samą sentencją...

III SA/Lu 391/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-10-16

) gospodarstwa rolnego. Powierzchnia działek rolnych według danych przyjętych do płatności bezpośrednich wynosi 11,36 ha. Strona posiada także zabudowaną nieruchomość...
do gruntów rolnych (ok. 6.000 zł rocznie), należności ze sprzedaży mleka (kwoty od 500 do 740 zł miesięcznie), renty chorobowej (ok. 150 zł). Ponadto samo gospodarstwo...
1   Następne >   3