Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

V SA/Wa 97/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-23

. Skarżąca opisała miesięczne wydatki na bieżące utrzymanie w łącznej kwocie 1599,31 zł. Wyjaśniła, że środki pieniężne uzyskane w tytułu sprzedaży nieruchomości w 2008 r...
sprzedaży nieruchomości, kopie zgłoszeń o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych, wydruki operacji na rachunkach bankowych oraz wyciągi z rachunków bankowych...

V SA/Wa 97/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-29

w tytułu sprzedaży nieruchomości w 2008 r. darowała trzem synom ([...] zł), część uzyskanych środków przeznaczyła na likwidację prowadzonej działalności gospodarczej ([...] zł...
, świadectwo pracy, kopie umowy sprzedaży nieruchomości, kopie zgłoszeń o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych, wydruki operacji na rachunkach bankowych...

II GZ 311/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-15

na bieżące utrzymanie w łącznej kwocie 1599,31 zł. Wyjaśniła, że środki pieniężne uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości w 2008 r. darowała trzem synom (200.000 zł...
rolniczą, kopie umowy o dzieło zawartej 1 grudnia 2010 r. w sprawie badania rynku oraz umowy o pracę, świadectwo pracy, kopie umowy sprzedaży nieruchomości, kopie zgłoszeń...

V SA/Wa 1163/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-08-29

. Skarżący jedynie ogólnikowo stwierdził, że wykonanie decyzji oznacza sprzedaż posiadanych nieruchomości w cenie niższej od możliwej do uzyskania ceny rynkowej, a w przypadku...
sprzedaży nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym szkoda spowodowana sprzedażą będzie wyższa ze względu na koszty postępowania. W ocenie Sądu Skarżący podniesionych...

V SA/Wa 997/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-15

w zakresie terminu sprzedaży nieruchomości wyszczególnionych w umowie sprzedaży z dnia ... lutego 2015 r. i akcie notarialnym Repertorium A nr ... z dnia ... czerwca 2015 r...
na nabywcę z chwilą podpisania zobowiązująco - rozporządzającej umowy sprzedaży tej nieruchomości zawartej w określonej przepisami prawa formie szczególnej, tj. aktu...

I GZ 134/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-24

decyzji ARiMR będzie konieczność sprzedaży nieruchomości. Skarżący podniósł, że nie ma możliwości uregulowania zobowiązania, a sprzedaż nieruchomości doprowadzi...
nie posiada środków pozwalających na dokonanie zwrotu kwoty 72.500 zł określonej zaskarżoną decyzją. Sprzedaż gospodarstwa - które jest jedynym jego majątkiem- w celu...

II GSK 1129/13 - Wyrok NSA z 2014-08-26

we wniosku o dofinansowanie opierał się o źródła finansowania w postaci nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Zostały one wskazane pismem z dnia [...].06.2011 r. ARiMR...
, miał być finansowaniem pomostowym do czasu realizacji sprzedaży nieruchomości - nie jest więc wskazany jako podstawowe źródło finansowania., Wnioskodawca od samego...

V SA/Wa 520/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-04

wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz akt notarialny: [...] z dnia [...] lutego 2008r. (umowa sprzedaży nieruchomości rolnych dla których Sąd Rejonowy w N [...] Wydział...
[...].10.2007r. Rep. [...] (umowa przedwstępna sprzedaży działek z nieruchomości dla której prowadzona jest księga wieczysta Kw nr [...] , w § 7 umowy wskazano, iż wydanie...

V SA/Wa 562/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-06

i Modernizacji Rolnictwa błędnie poinformował go, że sprzedaż nieruchomości osobom, które w dalszym ciągu będą uprawiały ziemię nie wiąże się z obowiązkiem zwrotu pobranych...
Agencji ( który już w niej nie pracuje), że sprzedaż nieruchomości osobom, które w dalszym ciągu będą uprawiały ziemię wyłącza obowiązek zwrotu, wskazać należy, iż rolnik...

V SA/Wa 1542/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-19

Repertorium A numer [...] z dnia [...].11.2015 r. dot. umowy sprzedaży nieruchomości o obszarze 2,99 ha działki [...], zgodnie z którą [...] sprzedaje...
postępowania jedynie akt notarialny Repertorium A numer [...] z dnia [...].11.2015 r. dot. umowy sprzedaży nieruchomości o obszarze 2,99 ha działki [...], potwierdzający...
1   Następne >   +2   +5   +10   37