Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych X

IV SA/Wa 3564/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-04

rozpatrzenia skargi dotyczącej przetargu na sprzedaż nieruchomości postanawia 1. odrzucić skargę; 2. zwrócić skarżącemu (K. J.) cały uiszczony wpis od skargi w kwocie 300 zł...
organ nie dopatrzył się nieprawidłowości w czynnościach przetargowych i uznał, że komisja przetargowa prawidłowo przeprowadziła przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnej...

IV SA/Po 229/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-06-10

państwową osobę prawną. Mając na uwadze, że Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych reprezentuje Agencję w sprawie przygotowania nieruchomości Agencji do sprzedaży, tj...
. m.in. w sprawie powiadamiania osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży, podania ceny nieruchomości...

IV SAB/Wa 166/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-22

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. G. na bezczynność Agencji Nieruchomości Rolnych w przedmiocie sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa postanawia: odrzucić skargę...
do Agencji wniosek o sprzedaż całych nieruchomości [...] i [...] o powierzchniach odpowiednio 1,86 ha i 2,96 ha. Następnie skarżący skierował do Agencji skargi z dnia 23...

IV SAB/Wa 255/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-26

., Trzeba zauważyć, że zasady i tryb sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez Agencję Nieruchomości Rolnych zostały uregulowane...
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części...

II SAB/Go 59/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-08-18

r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.G. na bezczynność Agencji Nieruchomości Rolnych z dnia r. Nr w przedmiocie sprzedaży nieruchomości rolnych Skarbu Państwa...
czerwca 2009 roku (data prezentaty) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych skargę na bezczynność...

IV SA/Wa 2978/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-13

wyżej przepisie. Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie jest bowiem niezakwalifikowanie skarżącego do przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnych...
niejawnym sprawy ze skargi M. B. na decyzję Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w W. w przedmiocie niezakwalifikowania do uczestnictwa w przetargu postanawia: odrzucić...

II SA/Wa 601/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-29

z późn. zm. ), 5) zaświadczeń o spełnieniu warunku niemożliwości sprzedaży nieruchomości, w myśl art. 28 ust. 7 pkt 1 ww. ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tj...
publicznej, lecz także nie zostali umocowani do rozstrzygania spraw objętych wnioskiem Stowarzyszenia z dnia [...] listopada 2015 r. - sprzedaży i dzierżawy nieruchomości...

IV SA/Wa 3334/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-11

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. J. na czynność Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w przedmiocie wykonania prawa wykupu nieruchomości postanawia odrzucić skargę...
Nieruchomości Rolnych w przedmiocie wykonania prawa wykupu nieruchomości., W uzasadnieniu Skarżący zarzucił, że Agencja wykonując ową czynność dokonała zakupu nieruchomości...

IV SAB/Wa 143/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-15

nie wydania decyzji administracyjnej w przedmiocie sprzedaży na zasadach pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości rolnej jest niedopuszczalna., Wojewódzki Sąd Administracyjny...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. F. na bezczynność Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych w przedmiocie rozpoznania wniosku postanawia: odrzucić skargę A. F. wniósł...

I OSK 1663/09 - Postanowienie NSA z 2010-05-07

, a nie zajmowała się jedynie sprzedażą gruntów rolnych, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób poszkodowanych., Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych w odpowiedzi...
Administracyjnego w Warszawie z dnia 25 września 2009 r. sygn. akt IV SAB/Wa 131/09 w sprawie ze skargi S.L. na bezczynność Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych...