Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

I SA/Bk 542/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2019-11-13

i roszczeniach do nieruchomości przy ul. M.w W., dokonał sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. K. w W., udziału w nieruchomości o nr [...] położonej we wsi D. (gm. Ł...
zakupu, sprzedaży i przeniesienia własności nieruchomości (vide: str. 7-10 zaskarżonej decyzji)., Na podstawie zeznań i wyjaśnień podatnika z [...] grudnia 2017 r...

I SA/Rz 821/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-02-23

kupujący mógł prowadzić prace remontowe, na drugim i trzecim piętrze budynku., Umowa sprzedaży nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania została zawarta 8 października...
)., Z zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wynika, że na transakcji sprzedaży nieruchomości skarżący poniósł stratę w wysokości 1 096 858,51 zł (4 791...

I SA/Gd 1099/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-22

dokonane w warunkach nadużycia prawa. Zdaniem organu zamiarem M.K. nie była dyktowana względami ekonomicznymi, racjonalna sprzedaż nieruchomości, lecz takie ukształtowanie...
notarialnego nie podważa tego, że transakcje sprzedaży spornych nieruchomości, mimo spełnienia wymogów formalnoprawnych, skutkowały uzyskaniem korzyści podatkowej...

I SA/Gd 1209/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-15

od rozwiązania umów sprzedaży i zwrotnego przeniesienia na niego nieruchomości - dokonał w dniu 19.09.2017r. zbycia w/w działek nr [...] do powiązanej Spółki tj. C Sp. z o.o....
przez Podatnika w III kwartale 2016 r. organ odwoławczy uznał, że w istocie rzeczy zamiarem M. K. nie była, dyktowana względami ekonomicznymi, racjonalna sprzedaż nieruchomości...

III SA/Wa 2845/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-22

zbywcy na wypadek braku uiszczania przez nabywcę rat w terminie;, - ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości na poziomie 6.273.000 zł i jej znaczny wzrost w porównaniu...
);, - zrównoważenie przez S. sp. z o.o. podatku należnego z tytułu sprzedaży nieruchomości przez podatek naliczony wynikający z faktury zakupu od M. sp. z o.o. linii...

I SA/Bk 915/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-01-22

Z.) wspólnikiem K. Sp. z o.o., której przedmiotem działalności był przede wszystkim rynek nieruchomości, w tym ich kupno, sprzedaż, wynajem, zarządzanie, pośrednictwo w obrocie...
, że skarżąca i pozostali współwłaściciele uzyskali w 2015 r. przychód z najmu oraz sprzedaży znajdujących się w ww. nieruchomości lokali. Przychody z najmu lokali...

I SA/Sz 877/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-02-17

nr [...]/2018 z dnia [...].01.2018 r. dokumentująca sprzedaż ww. nieruchomości została ujęta w rejestrze sprzedaży za styczeń 2018 r.,, - w okresie od czerwca 2017 r...
ta po sprzedaży nieruchomości na rzecz Podatnika zaprzestała deklarowania dokonywania czynności opodatkowanych., Organ wskazał, że Podatnik wstąpił na podstawie art. 678 § 1 ustawy...

I SA/Rz 43/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-05-26

gospodarczą pod firmą 'W'. Zakres działalności to kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków...
, na rzecz R. spółka jawna z siedzibą w R., Strony umowy określiły łączną cenę sprzedaży na 2.403.000,00 zł., Według zapisów umowy na przedmiotowych nieruchomościach...

I SA/Rz 35/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-04-21

umowy określiły łączną cenę sprzedaży na 2.403.000,00 zł., Według zapisów umowy na przedmiotowych nieruchomościach były wpisane hipoteki:, - działki...
umów sprzedaży dotyczących ww. udziałów w nieruchomościach,, - składania wszelkich oświadczeń, wyjaśnień, wniosków, reprezentowania przed wszystkimi osobami, organami...

I SA/Rz 107/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-07-25

zaistniałych zdarzeń oraz ich kwalifikacja prawno-podatkowa związana z rozliczeniem sprzedaży nieruchomości, otrzymanych jako darowizna., Organ przytoczył przepisy u.p.d.o.f....
. W/w nieruchomości I. M. sprzedała za łączną cenę 3.700.000,00 zł., W akcie notarialnym ustalono, że, -I.M. potwierdza odbiór części ceny sprzedaży w wysokości 370.000,00 zł...
1   Następne >   +2   +5   +10   21