Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X

IV SA/Wa 841/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-06-11

własności nieruchomości będące wynikiem wydania wadliwej decyzji administracyjnej dotyczącej sprzedaży nieruchomości powoduje powstanie nieodwracalnych skutków prawnych. Skoro...
uwłaszczenia nieruchomościami Województwa (...), jak również nie może znieść skutków sprzedaży nieruchomości na rzecz osób trzecich (notarialnego przeniesienia prawa...

II SAB/Ol 22/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-04-24

po byłem działalności rzemieślniczej - podmiotu gospodarczego '[...]''. Jak stwierdził, '(p)osiada nieruchomości w Y '[...]' kilkanaście razy próba sprzedaży, bez efektów...
próby sprzedaży nieruchomości. Wyjaśnienia w tym zakresie są zatem sprzeczne. Przyjmując bowiem za prawdziwe twierdzenia wnioskodawcy, że podejmował próby sprzedaży...

I OSK 411/06 - Wyrok NSA z 2007-01-23

marca 1948 r., nie może znieść skutku uwłaszczenia nieruchomościami Województwa [...], jak również nie może znieść skutków dokonanej przez Województwo [...] sprzedaży...
[...], w trakcie postępowania w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego, nie udokumentował swoich praw do nieruchomości w sposób wystarczający. Dopiero poprzez...

IV SA/Wa 1187/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-03

ewidencyjną nr [...], stanowiącej na podstawie umowy sprzedaży z dnia [...] lipca 2010 r. własność Z. M.,, - nieruchomości położonej w miejscowości Z., gmina M., oznaczonej...
obecnie działką ewidencyjną nr [...], stanowiącej na podstawie umowy sprzedaży z dnia [...] marca 2006 r. własność Z. M.,, - nieruchomości położonej w miejscowości...

IV SA/Wa 1188/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-22

. oraz Z. (M.P. Nr [...], poz. [...]), w punkcie a) dotyczącym przejęcia na własność Państwa przedsiębiorstwa uzdrowiskowego R. w zakresie następujących nieruchomości (decyzja...
wymienia 35 nieruchomości)., 3. stwierdził, że orzeczenie Ministra Zdrowia z dnia [...] marca I948r. o przejęciu na własność Państwa przedsiębiorstw uzdrowiskowych R., S...

I SA/Wa 1148/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-20

nieruchomości:, 1. Lwh [...] nr parceli [...], 2. Lwh [...] nr parceli [...], 3. Lwh [...] nr parceli [...], 4. Lwh [...] nr parceli [...], 5. Lwh [...] nr parceli [...], 6. Lwh...
a) dotyczący przejęcia na własność Państwa przedsiębiorstwa uzdrowiskowego R. Z. zostało wydane z naruszeniem z naruszeniem prawa w zakresie nieruchomości:, 1. Lwh...

IV SA/Wa 269/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-25

aktu notarialnego umowy sprzedaży sporządzonego przed notariuszem S. S. w dniu [...] stycznia 1944 r., Rep. [...], którym nabył on udział w nieruchomości położonej w K...
. nieruchomości stanowiących w części majątek objęty w zarząd państwowy zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia [...] października 1950 r., gdyż: 'jeżeli skutki prawne decyzji...

I SA/Wa 617/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-11

na nieruchomości budynku jest M. B. (umowa sprzedaży z dnia 20 maja 2003 r.);, - część działki ew. nr [...], objętej [...], z której wynika, iż właścicielem jest Skarb Państwa...
wyszczególnione w przedmiotowym protokole (nieruchomości, urządzenia techniczne oraz ruchomości) od zarządców J. W., E. M., J. K. i B. z K., w obecności właścicieli K. K., H...

I SA/Wa 2126/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-08

wyszczególnione w przedmiotowym protokole (nieruchomości, urządzenia techniczne oraz ruchomości) od zarządców J. W., E. M., J. K. i B. z K. S., w obecności właścicieli K. K...
. ze względu na słuszność zarzutu oparcia decyzji na nie obowiązujących oznaczeniach nieruchomości, skutkujących brakiem możliwości wykonania takiej decyzji oraz błędnego...

I OSK 684/12 - Wyrok NSA z 2013-03-21

notarialnego umowy sprzedaży sporządzonego przed notariuszem S. S. w dniu [...] stycznia 1944 r., Rep. [...], którym nabył on udział w nieruchomości położonej w K., Skargi...
na [...] włada przedmiotową nieruchomością na podstawie umowy dzierżawy zawartej w dniu 31 marca 2003 r. pomiędzy Województwem Małopolskim a NZOZ Szpitalem na [...] im. [...] Sp...
1   Następne >   3