Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I SA/Wa 1122/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-13

1979 r. rep. A nr [...] o sprzedaży nieruchomości., Postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zostało wydane przy następujących ustaleniach...
została cena sprzedaży nieruchomości jak też 'decyzji ustalającej wysokość odszkodowania', poprzez stwierdzenie ich nieważności, w trybie przewidzianym w art. 156 § 1...

I SA/Wa 2778/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-10

nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego w (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2109 ze zm.) przyjmując do porównania transakcje sprzedaży gruntów, o przeznaczeniu...
pod zabudowę usługową i przemysłowo-usługową., Biegła wskazała, iż na badanym obszarze brak jest wystarczającej ilości transakcji sprzedaży nieruchomości drogowych...

I SA/Wa 1792/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-26

Narodowej m. P. - Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wystąpiło do A. P. reprezentowanej przez córkę M. Z. z ofertą dobrowolnej sprzedaży nieruchomości położonej...
z dnia 8 sierpnia 1960 r. z rokowań o dobrowolną sprzedaż nieruchomości, występująca w imieniu A. P. córka - M. Z. oświadczyła, że wyraża zgodę na dobrowolną sprzedaż...

I OSK 3168/14 - Wyrok NSA z 2016-10-14

. Badanie rynku rozszerzono na okres ponad dwóch lat ze względu na niewielką ilość transakcji na lokalnym rynku nieruchomości. Zanotowano dziewięć transakcji sprzedaży...
porównywalnych nieruchomości gruntowych pod uprawy polowe. Biegły ustalił, iż ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod uprawy polowe wahały się w przedziale...

I SA/Wa 1542/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-16

ostatnich dwóch lat., Z uwagi na fakt, że ilość transakcji sprzedaży nieruchomości podobnych na rynku lokalnym była niewystarczająca, biegły rozszerzył badanie rynku...
września 2004 r. rzeczoznawca majątkowy odnotował 12 transakcji sprzedaży nieruchomości nabywanych pod budowę dróg wojewódzkich, a także dróg gminnych i powiatowych...

I SA/Wa 73/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-24

na okres ponad dwa lata ze względu na niewielką ilość transakcji na lokalnym rynku nieruchomości. Na tak określonym rynku zanotowano dziewięć transakcji sprzedaży...
porównywalnych nieruchomości gruntowych pod uprawy polowe. Biegły ustalił, iż ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod uprawy polowe, na tak określonym rynku...

I OSK 1976/14 - Wyrok NSA z 2016-05-25

), a wierzyciel hipoteczny, którego hipoteka wygasa na skutek sprzedaży nieruchomości (art. 120) ma prawo do zaspokojenia przysługującej mu wierzytelności tylko w ramach...
faktycznym uregulowanym w art. 118 § 2 rozporządzenia Prawo upadłościowe. Przepis ten dotyczy ceny uzyskanej ze sprzedaży m.in. nieruchomości, która to sprzedaż nastąpiła...

I SA/Wa 2556/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-12

przez nią dokumentów, dotyczących transakcji nieruchomościami podobnymi, a także umowy przedwstępnej sprzedaży przedmiotowej nieruchomości., Minister Transportu, Budownictwa...
majątkowego umowy przedwstępnej kupna - sprzedaży przedmiotowej nieruchomości jest chybiony, gdyż rzeczoznawca majątkowy przy określaniu wartości rynkowej nieruchomości...

I SA/Wa 585/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-15

i dla których znane są ceny transakcyjne, warunki zawarcia transakcji oraz cechy tych nieruchomości., Wojewoda [...] ustalił, że biegły zestawił trzy transakcje sprzedaży...
nieruchomości gruntowych pod uprawy polowe. Biegły ustalił, iż ceny sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod uprawy polowe, na tak określonym rynku nieruchomości wahały...

I OSK 875/13 - Wyrok NSA z 2014-12-16

analizą objął rynek nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, nabywanych pod budowę dróg w okresie ostatnich dwóch lat. Z uwagi na fakt, że ilość transakcji sprzedaży...
rozporządzenia z dnia 21 września 2004 r. rzeczoznawca majątkowy odnotował 12 transakcji sprzedaży nieruchomości nabywanych pod budowę dróg wojewódzkich, a także dróg gminnych...
1   Następne >   +2   +5   +10   48