Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu X

I OSK 2033/06 - Wyrok NSA z 2008-01-30

'., Organ stwierdził, że w związku z bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości zostało wszczęte przez Wojewodę Małopolskiego...
niezwłocznego zajęcia nieruchomości oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 4 września 2006 r. sygn. akt I SA/Wa 999/06 oddalił...

I OSK 883/08 - Wyrok NSA z 2009-04-27

przez [...] spółkę cywilną na podstawie umowy kupna - sprzedaży nieruchomości wraz z budynkami stacji obsługi pojazdów. Uszło jednak uwadze spierających się stron i Sądu I instancji...
warunków techniczno-organizacyjnych do wykonywania badań rodzaju pojazdów A, B/c, d, e. wydany 2 grudnia 2003 r. Nabycie nieruchomości i wyposażenia tej stacji kontroli...

I OSK 647/08 - Wyrok NSA z 2009-04-24

decyzję Ministra Infrastruktury utrzymał w mocy. W uzasadnieniu organ stwierdził, iż przedmiotowa nieruchomość została wywłaszczona na podstawie przepisów dekretu z dnia...
prawnego dopuszczalne było wywłaszczenie nieruchomości zajętych w okresie od 1 września 1939 r. do dnia 9 maja 1945 r. na cele określone w art. 2 pkt 1, jeżeli w dniu...

I SA/Wa 138/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-05-06

na dokonanie przez P. S.A. czynności prawnej polegającej na sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w W. przy ul. [...], oznaczonej...
wniosek P. S.A., w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w W. przy ul. [...], oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków...

I OSK 1889/06 - Wyrok NSA z 2008-03-13

zbiorników wody i 9) przepompowni stwierdził, że następuje ono odpłatnie., Organ ustalił ponadto, że nieruchomości opisane w osnowie decyzji stanowiły część działki...
nr [...] na działki nr [...] i [...]; w 2002 r. podział działki nr [...] na działki nr [...],[...],[...],[...],[...],[...]. Przedmiotowe nieruchomości zostały zbyte przez Państwowe...

I OSK 509/07 - Wyrok NSA z 2008-10-07

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania...
stwierdzenia nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości, wyrokiem z dnia 20 grudnia 2006 r. sygn. akt I SA/Wa 829/06 uchylił zaskarżoną decyzję oraz stwierdził...

VI SA/Wa 1804/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-27

z tym związanych i pobieraniu z tego tytułu opłat), utrzymywanie infrastruktury kolejowej w stanie zapewniającym bezpieczny ruch kolejowy czy zarządzanie nieruchomościami...
będącymi elementem infrastruktury kolejowej., W oparciu o powyższe Prezes UTK stwierdził, że [...] wykonuje czynności polegające na zarządzaniu nieruchomościami będącymi...

I OSK 214/07 - Wyrok NSA z 2008-02-26

, za odszkodowaniem pieniężnym i w formie działki zamiennej, nieruchomość położoną w obrębie W. oznaczoną jako działka nr [...], stanowiącą własność W. D.. Decyzją z dnia [...] ten sam...
właściciela: S. D., I. K. i J. D., podnosząc, że wywłaszczenia dokonano z naruszeniem prawa, gdyż nie zaoferowano odpowiedniej nieruchomości zamiennej i przyznano zbyt małą...

VI SA/Wa 2089/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-27

z nieruchomości nr [...] powstały działki nr nr [...], [...] i [...] przyległe do drogi krajowej nr [...] oraz działka nr [...], która do tej drogi nie przylega...
nieruchomości. Wszystkie zarzuty podnoszone przez stronę we wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy powinny być artykułowane w postępowaniu dotyczącym decyzji nakładającej obowiązek...

VI SA/Wa 1011/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-29

nieruchomościami wchodzącymi w skład infrastruktury kolejowej., Niemniej jednak, wypełnianie wszystkich powyższych czynności możliwe jest tylko w stosunku do podmiotów...
kolejowych oraz zarządza nieruchomościami wchodzącymi w jej skład. Tym samym wykonuje kolejne czynności związane z zarządzaniem infrastrukturą kolejową., W ramach swojej...
1   Następne >   2