Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych X

II OSK 1775/15 - Wyrok NSA z 2017-03-21

z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w W. w dniu [...] sierpnia 2009 r. zawarły w formie aktu notarialnego przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości...
nr [...] na rzecz kupującego określonego w tej umowie. Zamiar zbycia nieruchomości jest oświadczeniem woli skarżącej zawartym w przedwstępnej umowie sprzedaży nieruchomości. Sąd...

IV SA/Wa 2626/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-25

. A nr [...], stanowiącym przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości, M. L. zobowiązała się zbyć na rzecz spółki E. Sp. z o.o. nieruchomości objęte wnioskiem. Wskazana umowa...
zdarzenia prawnego. Przy czym pojęcie 'zdarzenie prawne' jest szerokie i obejmuje również czynność prawną nabycia nieruchomości w drodze umowy kupna - sprzedaży., Do zawarcia...

IV SA/Wa 2457/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-02

i skarżącej) zadecyduje o tym, czy dojdzie do zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości objętych przedmiotowa decyzją. Decyzja świadczy jedynie o tym, ze podmiot spełnia...
., nr [...] w przedmiocie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji. M. L. w skardze na decyzję Ministra Spraw...

IV SA/Wa 2457/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-09

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego., We wnioski Spółka wskazała, że:, 1.zawarła ze Skarżącą przedwstępną umowę sprzedaży tych nieruchomości w dniu 28 sierpnia 2009...
do umorzenia postępowania bowiem skarżąca w żadnej formie nie złożyła skutecznego oświadczenia woli o cofnięciu zgody na sprzedaż nieruchomości. Wolę sprzedaży wyraziła...

V SA/Wa 601/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-05

zainteresowanej sprzedażą nieruchomości na rzecz wnioskodawczyń. W tym dokumencie oświadcza, iż wnioskodawczynie przyjeżdżają do Polski w okresie letnim, są jej bliskimi znajomymi...
na nabycie przez cudzoziemca udziału w prawie własności nieruchomości; oddala skargę. Decyzją z dnia [...].11.2011 roku Minister Spraw Wewnętrznych - stosownie do treści art. 1...

IV SA/Wa 113/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-28

Wewnętrznych z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na nabycie prawa własności nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza...
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 - dalej jako 'kpa') oraz art. 1 ust. 1 w związku z art. 1a ust. 5 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości...

II OSK 370/14 - Wyrok NSA z 2015-10-28

konwalidowałby nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w drodze umowy sprzedaży bez uzyskania uprzednio zezwolenia Ministra, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy., W skardze...
z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia promesy na wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od I. K...

IV SA/Wa 1630/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-03

stanowiłoby naruszenie art. 5 ustawy i doprowadziło w konsekwencji do sytuacji, w której organ konwalidowałby nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w drodze umowy sprzedaży...
Wewnętrznych z dnia [...] maja 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia promesy na wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości oddala skargę Pismem z dnia...

IV SA/Wa 2016/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-28

[...] S.A. z siedzibą w Z. (spółka przejmowana) na spółkę [...] S.A z siedzibą w Z., prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości opisanych w wykazie...
[...] S.A. z siedzibą w Z. (spółka przejmowana) na spółkę [...] S.A. z siedzibą w Z., prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w: Z., K., S...

IV SA/Wa 2672/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-12

Wewnętrznych z dnia [...] września 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na nabycie prawa własności nieruchomości oddala skargę Minister Spraw Wewnętrznych...
2012 r. nr [...] odmawiającą wydania zezwolenia na nabycie prawa własności nieruchomości położonych w obrębie [...], gmina L., woj. [...], stanowiących działki...
1   Następne >   3