Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I OSK 718/21 - Wyrok NSA z 2021-10-19

od umowy sprzedaży nieruchomości prawo własności tej nieruchomości pozostaje przy kupującym do czasu zawarcia przez strony umowy notarialnej o charakterze...
nieruchomości. Zdaniem skarżącego w związku ze złożeniem oświadczenia z [...] kwietnia 2004 r. o odstąpieniu od umowy sprzedaży z [...] sierpnia 1998 r., stał...

I OSK 555/21 - Wyrok NSA z 2021-10-19

czynność prawną. Wobec tego w razie odstąpienia od umowy sprzedaży nieruchomości prawo własności tej nieruchomości pozostaje przy kupującym do czasu zawarcia przez strony...
oświadczenia z [...] kwietnia 2004 r. o odstąpieniu od umowy sprzedaży z [...] sierpnia 1998 r., stał się on ponownie właścicielem spornej nieruchomości, co oznacza, że przysługuje...

I OSK 556/21 - Wyrok NSA z 2021-10-19

do zwrotnego przeniesienia własności przez odrębną czynność prawną. Wobec tego w razie odstąpienia od umowy sprzedaży nieruchomości prawo własności tej nieruchomości...
oświadczenia z [...] kwietnia 2004 r. o odstąpieniu od umowy sprzedaży z [...] sierpnia 1998 r., stał się on ponownie właścicielem spornej nieruchomości, co oznacza...

I SA/Wa 840/23 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2023-07-19

dotyczącego sprzedaży nieruchomości. Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 25 kwietnia 2023 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 100...
sprawy ze skargi K. L. w przedmiocie zwrotu wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności przeprowadzenia przetargu dotyczącego sprzedaży...

IV SA/Wa 594/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-13

z dnia 12 marca 1958r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego...
w dniu [...] kwietnia 1958r. tj. w dniu wejścia w życie ustawy o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych...

I SA/Wa 2514/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-26

własności przez odrębną czynność prawną. Wobec tego w razie odstąpienia od umowy sprzedaży nieruchomości prawo własności tej nieruchomości pozostaje przy kupującym...
sprzedaży z [...] sierpnia 1998 r. stał się on ponownie właścicielem spornej nieruchomości, co oznacza, że przysługuje mu status strony w rozumieniu art. 28 kpa...

I SA/Wa 2512/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-26

własności przez odrębną czynność prawną. Wobec tego w razie odstąpienia od umowy sprzedaży nieruchomości prawo własności tej nieruchomości pozostaje przy kupującym do czasu...
od umowy sprzedaży z [...] sierpnia 1998 r. stał się on ponownie właścicielem spornej nieruchomości, co oznacza, że przysługuje mu status strony w rozumieniu art. 28 kpa...

I SA/Wa 2513/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-26

[...] S.A.) oświadczeniem z [...] kwietnia 2004 r. odstąpili od ww. umowy z [...] sierpnia 1998 r. - powodu wady prawnej rzeczy, tj. sprzedaży nieruchomości przez osoby...
. o odstąpieniu od ww. umowy., Organy rozpoznające niniejszą sprawę uznały, że oświadczenie z [...] kwietnia 2004 r. o odstąpieniu od umowy sprzedaży nieruchomości...

I SA/Wa 837/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-13

[...] kwietnia 1998 r., sygn. akt [...] stwierdził nieważność umowy sprzedaży nieruchomości położonej we wsi i gminie C., składającej się z działki nr [...] (na dzień 27 maja...
prawnym do działki nr [...] oraz czy nieruchomość ta niezbędna była do wykonywania zadań przez Gminę C., Jak wynika z akt niniejszej sprawy umową sprzedaży z dnia...

I SA/Wa 72/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-11

jej do sprzedaży nieruchomość, obejmuje w swe posiadanie od dnia dzisiejszego, od tej daty władna ona jest użytkować i władać nabytą nieruchomością według swego uznania...
z posiadaniem nabywanej nieruchomości związanej'. Z powyższego wynika, że R.P. z dniem zawarcia umowy przyrzeczenia sprzedaży, tj. [...] kwietnia 1936 r., nabyła faktyczne...
1   Następne >   +2   +5   +10   54