Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

I SA/Wa 979/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-08

sprzedaży nieruchomości pod inwestycje infrastrukturalne biegła wskazała, że transakcje dotyczące inwestycji infrastrukturalnych występują rzadko i najczęściej dotyczą...
o ceny sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci elektroenergetycznych., Autorka operatu szacunkowego, stosownie do dyspozycji § 56 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia...

I SA/Wa 1694/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-22

, z zastosowaniem § 36 ust. 4 rozporządzenia. Biegły odnalazł 22 transakcje dotyczące sprzedaży nieruchomości podobnych, a więc ilość wymaganą przepisami rozporządzenia (§ 4...
zasadami do porównań należy wykorzystywać nieruchomości podobne, które były przedmiotem sprzedaży w okresie najbliższym, poprzedzającym datę wyceny, ale nie dłuższym niż dwa...

I SA/Wa 2770/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-13

przez radcę prawnego, wnieśli o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentu umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych sporządzonej w formie aktu notarialnego...
notarialnego z [...] stycznia 2022 r., dokumentującego akt sprzedaży nieruchomości gruntowych., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Stosownie...

I SA/Wa 123/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-24

. Rep. Nr [...] sprzedaży nieruchomości pn. '[...]' o pow. 1202 m² (działka nr [...]) na rzecz P. M. (używającego imienia F.),, - aktu notarialnego z [...] stycznia 1937 r...
. Rep. Nr [...] sprzedaży nieruchomości pn. '[...]' o pow. 392 m² (działka nr [...]) na rzecz F. M.,, - aktu notarialnego z [...] grudnia 1937 r. Rep. Nr [...] sprzedaży...

I SA/Wa 741/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-07

za podstawę wyliczeniową wartości przedmiotowej działki nie odzwierciedlają cen aktualnych. Na dowód słuszności tego zarzutu zamieścili wykaz ofert sprzedaży nieruchomości...
się do dołączonych do odwołania ofert sprzedaży nieruchomości na rynku lokalnym, organ zauważył, że wyrażone w nich wartości stanowią jedynie ceny ofertowe. Przepisy...

I SA/Wa 1355/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-14

i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64), i podkreślił, iż organ I instancji nie pozyskał do akt sprawy przedmiotowej umowy sprzedaży z dnia...
Skarbu Państwa umowy sprzedaży nieruchomości. Skutkiem zawarcia umowy sprzedaży w trybie ww. ustawy z dnia 12 marca 1958 r. mogło być jedynie przejście prawa własności...

I SA/Wa 285/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-23

nie można także wysnuć wniosku, że do operatu szacunkowego muszą zostać załączone umowy sprzedaży nieruchomości przyjętych do wyceny. Stąd też zarzut braku opisu nieruchomości...
z dnia [...] listopada 2020 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Wojewody [...] z dnia [...] sierpnia...

I SA/Wa 2346/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-12

, że na terenie rynku lokalnego nie stwierdzono transakcji sprzedaży nieruchomości o podobnym sposobie zagospodarowania wartość przedmiotowej nieruchomości została...
. Jako rynek właściwy dla szacowanej nieruchomości autor uznał teren całego m.st. Warszawy, co pozwoliło na wyłonienie 8 transakcji sprzedaży nieruchomości najbardziej...

I SA/Wa 3139/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-08

([...] zł/m2 - [...] zł/m2). Analizując zaś rynek transakcji drogowych, biegły przyjął transakcje kupna-sprzedaży nieruchomościami nabywanymi pod drogi, za obszar rynku - rynek...
w obrocie, przy sprzedaży, jako działki budowlane. Graniczą one bowiem bezpośrednio z nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi, mają dostęp do drogi publicznej...

I SA/Wa 777/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-11

. Do badań przyjęto ceny sprzedaży nieruchomości z terenu [...] i [...] poszerzając jednocześnie okres od października 2015 r. do 2018 r. Do obliczeń biegły przyjął 8...
jest oszacowanie wartości 1 m2 nieruchomości sprzed obciążenia w oparciu o ceny sprzedaży nieruchomości nabywanych na cele zabudowy mieszkaniowej (działka...
1   Następne >   +2   +5   +10   13