Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

I SA/Wa 979/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-08

sprzedaży nieruchomości pod inwestycje infrastrukturalne biegła wskazała, że transakcje dotyczące inwestycji infrastrukturalnych występują rzadko i najczęściej dotyczą...
o ceny sprzedaży nieruchomości przeznaczonych pod budowę sieci elektroenergetycznych., Autorka operatu szacunkowego, stosownie do dyspozycji § 56 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia...

I SA/Wa 1694/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-22

, z zastosowaniem § 36 ust. 4 rozporządzenia. Biegły odnalazł 22 transakcje dotyczące sprzedaży nieruchomości podobnych, a więc ilość wymaganą przepisami rozporządzenia (§ 4...
zasadami do porównań należy wykorzystywać nieruchomości podobne, które były przedmiotem sprzedaży w okresie najbliższym, poprzedzającym datę wyceny, ale nie dłuższym niż dwa...

I SA/Wa 741/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-07

za podstawę wyliczeniową wartości przedmiotowej działki nie odzwierciedlają cen aktualnych. Na dowód słuszności tego zarzutu zamieścili wykaz ofert sprzedaży nieruchomości...
się do dołączonych do odwołania ofert sprzedaży nieruchomości na rynku lokalnym, organ zauważył, że wyrażone w nich wartości stanowią jedynie ceny ofertowe. Przepisy...

I SA/Wa 1355/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-14

i trybie wywłaszczania nieruchomości (Dz. U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64), i podkreślił, iż organ I instancji nie pozyskał do akt sprawy przedmiotowej umowy sprzedaży z dnia...
Skarbu Państwa umowy sprzedaży nieruchomości. Skutkiem zawarcia umowy sprzedaży w trybie ww. ustawy z dnia 12 marca 1958 r. mogło być jedynie przejście prawa własności...

I SA/Wa 2346/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-12

, że na terenie rynku lokalnego nie stwierdzono transakcji sprzedaży nieruchomości o podobnym sposobie zagospodarowania wartość przedmiotowej nieruchomości została...
. Jako rynek właściwy dla szacowanej nieruchomości autor uznał teren całego m.st. Warszawy, co pozwoliło na wyłonienie 8 transakcji sprzedaży nieruchomości najbardziej...

I SA/Wa 3139/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-08

([...] zł/m2 - [...] zł/m2). Analizując zaś rynek transakcji drogowych, biegły przyjął transakcje kupna-sprzedaży nieruchomościami nabywanymi pod drogi, za obszar rynku - rynek...
w obrocie, przy sprzedaży, jako działki budowlane. Graniczą one bowiem bezpośrednio z nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi, mają dostęp do drogi publicznej...

I SA/Wa 777/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-11

. Do badań przyjęto ceny sprzedaży nieruchomości z terenu [...] i [...] poszerzając jednocześnie okres od października 2015 r. do 2018 r. Do obliczeń biegły przyjął 8...
jest oszacowanie wartości 1 m2 nieruchomości sprzed obciążenia w oparciu o ceny sprzedaży nieruchomości nabywanych na cele zabudowy mieszkaniowej (działka...

I SA/Wa 906/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-11

jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego stosuje się podejście porównawcze, przyjmując ceny transakcyjne uzyskiwane przy sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych...
. nr [...] orzekającą o ustaleniu odszkodowania w wysokości [...] zł na rzecz [...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...], z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości...

I SA/Wa 864/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-03

niewielką liczbą transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowych, nad którymi przebiegają przesyłowe linie elektroenergetyczne WN. Przywołane zaś przez inwestora Powszechne...
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia [...] marca 2021 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości oddala skargę. Minister...

I SA/Wa 863/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-03

Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia [...] marca 2021 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości oddala skargę. Minister...
., nr [...], orzekającą o ustaleniu odszkodowania w kwocie [...] zł na rzecz D. B. za udział wynoszący [...] części prawa własności nieruchomości położonej w obrębie...
1   Następne >   +2   +5   10