Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X

IV SA/Wa 2837/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-02

oraz wskazano, że naruszony został art. 12 ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie...
podpisano przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości., III. Jak już wskazano, zaskarżoną obecnie decyzją z dnia [...]sierpnia 2017 r. Minister rozpatrzył odwołanie...

IV SA/Wa 1222/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-26

nr [...]). W ocenie organu odwoławczego ustne poinformowanie o chęci sprzedaży nieruchomości nie było wystarczającym dowodem na to, że zbywca starał się znaleźć preferowanych...
lub lokalnym przedstawicielu izby rolniczej. Zbywca nie przedstawił żadnych ogłoszeń o zamiarze sprzedaży nieruchomości potwierdzonych przez organy gminy czy lokalną prasę...

IV SA/Wa 2190/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-06

nieruchomości. Oświadczenie zbywcy o zmianie podmiotu, który będzie nabywał nieruchomość, należało uznać za cofnięcie zgody na sprzedaż nieruchomości podmiotowi pierwotnie...
przez nabywcę - K. D. zarzutów wskazujących, że G. Z. zamierza wykorzystać zaskarżoną decyzję i Organ ją wydający do udaremnienia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości...

IV SA/Wa 656/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-10

, że nie mają zamiaru zbycia a w szczególności sprzedaży należącej do nich nieruchomości., Mając powyższe na uwadze, organ I instancji uznał, że ewentualna zgoda na nabycie nieruchomości...
o kształtowaniu ustroju rolnego w zw. z art. 28 k.p.a. poprzez przyjęcie iż właściciele nie mieli zamiaru zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w sytuacji istnienia...

II OSK 2695/15 - Wyrok NSA z 2017-06-22

(działalność mieszana). Organ ustalił, że spółka wystąpiła do Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z wnioskiem o przygotowanie do sprzedaży omawianej nieruchomości, albowiem...
jako dzierżawcy tej nieruchomości (dzierżawa trwa dłużej niż 3 lata), przysługuje jej pierwszeństwo nabycia nieruchomości. Uzasadniając zamiar sprzedaży Agencja wskazała...

I OSK 369/09 - Wyrok NSA z 2009-12-22

. 1 (obecnie art. 16 ust. 1) ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych...
powyżej ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej...

IV SA/Wa 795/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-18

%, zaliczeniu wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą do którego prawo nabył A. D. oraz ustaleniu trzymiesięcznego terminu zawarcia umowy kupna-sprzedaży nieruchomości...
. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej i osadnictwa rolnego (Dz.U z 1989 r. Nr 58...

OSK 914/04 - Wyrok NSA z 2004-12-07

O charakterze art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych...
dzierżawnych /zał. nr 125/. Taki stan istniał w dniu 5 kwietnia 1958 r. tj. w dacie wejścia w życie ustawy z dnia 12.03.1958 r. o sprzedaży nieruchomości rolnej...

IV SA/Wa 1494/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-04

powiększania gospodarstw rodzinnych. Dodatkowo wskazano, że sprzedaż nieruchomości silnemu podmiotowi prawa handlowego nie jest korzystna dla stale, postulowanej poprawy...
wskazała, że nie zgadza się z argumentacją [...] Izby Rolniczej, sugerującą, że 'sprzedaż nieruchomości silnemu podmiotowi prawa handlowego nie jest korzystna dla stale...

IV SA/Wa 1577/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-25

wspomnianego gospodarstwa rolnego stanowiły przepisy art. 9 ust. 1 (obecnie art. 16 ust. 1) ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych...
powyżej ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych oraz uporządkowaniu niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem reformy rolnej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100