Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

II FSK 1232/18 - Wyrok NSA z 2018-10-18

zobowiązań Spółki, ale również co do kwoty, która może zostać uzyskana ze sprzedaży nieruchomości. Właśnie w oparciu o takie dane wywiódł, iż cena ze sprzedaży nieruchomości...
prezesa zarządu Spółki oraz że firma posiadała jeszcze jedną nieruchomość o wartości 190.000 zł i zatrzymane środki na zabezpieczenie należytego wykonania umów na kwotę...

III SA/Wa 3183/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-02

, gdyż doprowadzi ją to do utraty płynności finansowej a w konsekwencji upadłości. Dodała, że osiągane przez Spółdzielnię przychody, w tym ze sprzedaży nieruchomości...
, w tym ze sprzedaży nieruchomości, pozwalają na opłacenie na bieżąco należności wobec pracowników, kontrahentów oraz należności publicznoprawnych ale obciążenie firmy jednorazową...

III SA/Wa 323/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-13

uregulowania składek nie podlegających uldze. Źródłem finansowania tej wymagalnej części spłaty miały być przychody ze sprzedaży nieruchomości, na którą został znaleziony nabywca...
. Z tego tytułu Spółka miała uzyskać przychód w kwocie [...] zł., Skarżący wskazał, że w konsekwencji niezawarcia umowy sprzedaży nieruchomości i złożenia wniosku...

II SA/Wa 1741/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-08

sprzedaż nieruchomości i przeznaczenie uzyskanych z tego tytułu środków na rozwinięcie na terenie [...] sieci salonów kosmetycznych, ale podkreślił, iż obecnie nieruchomość...
powyższych założeń, z akt nie wynika ponadto, iż sprzedaż nieruchomości i pozyskane na ten cel środki, zostaną wykorzystane w sposób przyczyniający się do spełnienia warunków...

V SA/Wa 1773/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-28

sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmiany niektórych ustaw. Wyjaśniła, że realne zagrożenie dla wspólnika pozbawiające go możliwości...
sprzedaży nieruchomości rolnych przez 10 lat zaskutkowało decyzją o wystąpieniu ze spółki i przeniesieniem na jego rzecz zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki. W skład...

III SA/Wa 3360/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-05-27

[...] września 2006 r., sprawozdanie tymczasowego nadzorcy sądowego oraz wyjaśnień spółki co do umowy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczącym sprzedaży nieruchomości...
.' Okoliczność ta nie została poddana analizie., Nie zostały również poddane opisowi i analizie dokumenty złożone przez spółkę, jej wyjaśnienia co do sprzedaży...

III SA/Wa 1635/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-28

administracyjnych)., W sprawie natomiast w ogóle nie została wyjaśniona kwestia w tym zakresie kluczowa, mianowicie, czy doszło do sprzedaży powyższej nieruchomości...
. akt [..] W sprawie nie można stwierdzić zatem, nie ustaliły tego bowiem organy, czy komornik sądowy zakończył egzekucję wobec sprzedaży nieruchomości i zaspokojenia...

III SA/Wa 1634/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-28

sądowego sygn. akt KM 502/14. W sprawie nie można stwierdzić zatem, nie ustaliły tego bowiem organy, czy komornik sądowy zakończył egzekucję wobec sprzedaży nieruchomości...
. Nie można bowiem z góry wykluczyć, że przy sprzedaży nieruchomości pozostałyby jeszcze środki pieniężne na zaspokojenie zaległości wobec PFRON...

V SA/Wa 1233/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-19

skargi, które dotyczą okoliczności, że znaczenie dla sprawy, ma sprzedaż nieruchomości mieszczącej się pod adresem wskazanym w KRS, ponieważ to na stronie, spoczywał...
, wniosek o przywrócenie terminu z przyczyn związanych ze sprzedażą majątku spółki, w tym nieruchomości, w której mieściła się jej siedziba, nie może doprowadzić...

III SA/Wa 3278/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-25

trwałych za lata 2004-2006, dokumenty dotyczące zakupu i sprzedaży nieruchomości, kopię pomocy de minimis, kopię faktur dotyczących opłat za dozór techniczny, dotyczących...
od dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych; brak dokumentów, na podstawie których Prezes PFRON wskazał terminy wpłaty i kwoty podatku od nieruchomości; brak...
1   Następne >   +2   +5   9