Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

I SA/Wa 419/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-27

, iż przy sprzedaży lokalu mieszkalnego z jednoczesnym oddaniem nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania...
, poz. 543 ze zm.), ustalił, iż przy sprzedaży lokalu mieszkalnego z jednoczesnym oddaniem nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, stawka procentowa pierwszej opłaty...

I SA/Wa 230/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-12

nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.), ustalił, iż przy sprzedaży lokalu mieszkalnego z jednoczesnym oddaniem nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste...
działania Agencji w sprawach dotyczących sprzedaży lokalu mieszkalnego z jednoczesnym oddaniem nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste., Minister Obrony Narodowej...

II SA/Wa 1196/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-21

2014 r. została zawarta warunkowa umowa sprzedaży, z której treści wynika, że nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w ramach przetargu. Jeżeli zatem sprzedaż...
sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości S. Z treści ww. aktu wynika, że nieruchomość ta - zabudowana budynkiem mieszkalnym - stanowiąca własność Gminy B. została...

I OSK 1693/09 - Wyrok NSA z 2010-12-08

. Nr 46, poz. 543 ze zm.), ustalił, iż przy sprzedaży lokalu mieszkalnego z jednoczesnym oddaniem nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, stawka procentowa...
w sprawach dotyczących sprzedaży lokalu mieszkalnego z jednoczesnym oddaniem nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste., Minister Obrony Narodowej wskazał, że zarówno...

IV SAB/Wa 167/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-20

z bliskiej znajomości, jednak sytuacja zaistniała w związku z umową sprzedaży nieruchomości może rzutować na osobisty stosunek Sędziego WSA Łukasza Krzyckiego do T. R...
. We wniosku Sędzia podniósł, że T. R. wraz z żoną nabyli od niego 4 lata temu nieruchomość przy ul. [...] w W. W długim okresie realizacji umowy Sędzia WSA Łukasz Krzycki...

II SA/Wa 2523/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-22

Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w [...] z [...] lutego 2012 r. to sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz osób do tego uprawnionych nie następuje w trybie...
ustawy z dnia 10 lipca 2015 r, o Agencji Mienia Wojskowego, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm...

II SA/Wa 2439/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-16

% wartości lokalu (§ 5 umowy sprzedaży). Pomniejszenie ceny nabycia ww. nieruchomości wynikało z zastosowania przepisu Uchwały nr [...] Rady Miasta O. z dnia...
był żołnierzem zawodowym, czy osobą niebędącą żołnierzem zawodowym., Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji również prowadzi sprzedaż lokali...

II SAB/Wa 516/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-24

ustanowienia odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży i oddania części gruntu w użytkowanie wieczyste oraz oświadczenie o ustanowieniu hipoteki z dnia [...] lipca 2015 r...
przedmiotowego wniosku) kopii następujących dokumentów:, 1. umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr [...] położonego przy ul. [...] w W.,, 2. decyzji wydanych po 15.11.2011 r...

II SA/Wa 771/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-23

z tego uprawnienia, zapewne biorąc pod uwagę to, że stan prawny nieruchomości w bliżej nieokreślonym czasie może zostać uregulowany a przeszkody uniemożliwiające sprzedaż lokalu usunięte...
Wojskowego. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku gdy sprzedaż lokalu mieszkalnego nie jest możliwa ze względu na nieuregulowany stan prawny związanej z nim nieruchomości...

II SA/Wa 1793/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-07

2005 r. B. Z., na podstawie umowy notarialnej nr repertorium [...], a przy sprzedaży tego lokalu zastosowano bonifikatę w wysokości 80% wartości nieruchomości...
samorządu terytorialnego z bonifikatą w wysokości 80% wartości nieruchomości, stwierdził, iż w okresie od dnia [...] lipca 2010 r. do dnia [...] października 2018 r...
1   Następne >   2