Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego X

I SA/Wa 1201/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-02

Marszałkowi Województwa [...] w [...] na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa' i zastąpienie ich wyrażeniem 'pozwala na sprzedaż nieruchomości będącej...
Zabytków pozwolił Marszałkowi Województwa [...] w [...] na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w O. przy ul. [...] w obrębie...

II OSK 719/12 - Wyrok NSA z 2013-07-31

2010 r. nr [...] Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków pozwolił Marszałkowi Województwa Mazowieckiego w Warszawie na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Skarbu...
w Warszawie na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa' i zastąpienie ich wyrażeniem 'pozwala na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Województwa...

VII SA/Wa 2221/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-05-23

o udzielenie pozwolenia na sprzedaż dz. nr [...], obręb [...] we W. Z uzasadnienia wniosku wynika, że ww. 'przeznaczył zatem przedmiotową nieruchomość do sprzedaży...
, że przedmiotowa decyzja rażąco narusza prawo, bowiem Miejski Konserwator Zabytków wyraził zgodę na tryb sprzedaży nieruchomości proponowany we wniosku przez gminę, tj...

VII SA/Wa 780/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-08

., nr [...], odmawiającej wyrażenia zgody na przeniesienie własności w formie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu [...], oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym...
[...] października 2014 r. Powiat zwrócił się z wnioskiem o wyrażenie opinii w zakresie sprzedaży omawianej nieruchomości dotychczasowym najemcom. Konserwator pismem z dnia...

VII SA/Wa 898/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-01

na sprzedaż nieruchomości oznaczonych jako działki nr [...], [...] i [...], stanowiących własność Powiatu P., wchodzących w skład parku [...]w C., gm. Ł., wpisanego do rejestru...
o wydanie zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działki nr [...], [...] i [...], w m. C., gm. Ł., powiat [...], wchodzącej w skład parku [...] w C., wpisanego...

II OSK 822/21 - Wyrok NSA z 2022-03-15

własności w formie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu S, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym [...] (o pow. 0,0420 ha), położonej w miejscowości S...
od uwagi natury ogólnej, a mianowicie polski system prawny nie przewiduje generalnego nakazu sprzedaży nieruchomości publicznych objętych reżimem ochrony zabytków na rzecz...

VII SA/Wa 4/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-08

., nr [...], odmawiającej pozwolenia na sprzedaż zespołu młyna przy ul. M. w m. K., usytuowanego na terenie nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr [...], art. [...], obr...
do [...] Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie zgody na sprzedaż części nieruchomości położonej w K.w rejonie ulic: S. i M., stanowiącej grunt oznaczony na mapie...

VII SA/Wa 276/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-21

przedmiotowej działki (stanowisko takie MKZ zajął już w 2007 roku w opinii nr [...], kierowanej do Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości Urzędu Miejskiego...
właścicieli parceli przy ul. [...]., Skoro więc organ ochrony konserwatorskiej wydał zgodę na sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym to dopuszczał on nabycie...

I SA/Wa 1572/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-15

stanowiącego historyczną całość., Odnosząc się do uwag strony dotyczących stanu technicznego budynku [...] i sprzedaży nieruchomości nr [...], Minister Kultury...
w chwili sprzedaży nieruchomości nr [...] na rzecz J. i G. L., Wskazano, że odmowa podziału nieruchomości narusza podstawowe uprawnienia właściciela do wykonywania prawa...

II OSK 778/09 - Wyrok NSA z 2010-03-26

dla przedmiotowej nieruchomości. Z odpisu z księgi wieczystej nr [...] wynika, że na podstawie umowy sprzedaży z dnia[...] września 2007 r. 'T. W' Spółka z o.o. z siedzibą w K. stała...
inwestycję na zasadach zastępstwa inwestycyjnego. Kilka miesięcy po sprzedaży nieruchomości wydana została decyzja z dnia [...] stycznia 2008 r., która została skierowana do 'C...
1   Następne >   +2   +5   +10   14