Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Insfrastruktury i Budownictwa X

VI SA/Wa 237/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-11

, to za całość wyniesie 6280 zł., Pytanie nr 57 brzmiało: Dla potrzeb sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej użytkownikowi wieczystemu, rzeczoznawca majątkowy określa...
:, a. wartość nieruchomości jako przedmiotu prawa własności na dzień sprzedaży;, b. wartość nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego na dzień sprzedaży...

IV SA/Wa 1659/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-09

nieruchomości wniosły o umorzenie postępowania wywłaszczeniowego. W swoim piśmie powołały się na fakt zawarcia [...] maja 1959 r. przedwstępnej umowy sprzedaży Rep...
już zawarta przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości, to brak jest podstaw prawnych do wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego., Zdaniem Ministra, pismo z [...] lipca...

VI SA/Wa 2464/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-15

sprzedaży., 3. Operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej zabudowanej o pow. [...] ha, obrąb C., gmina K. [...], powiat [...], województwo [...]. Operat został sporządzony...
[...] lipca 2013 r, dla potrzeb ustalenia wartości rynkowej na dzień wyceny dla aktualnego sposobu użytkowania celem sprzedaży., 4. Operatu szacunkowego nieruchomości...

I OSK 3117/18 - Wyrok NSA z 2019-12-11

zapewnienia dostępu do drogi publicznej nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży, nie stanowiła własności Skarbu Państwa w dacie wydania decyzji z [...] marca 1961 r...
o pow. 1295 m2, położoną w I. przy ul. K., obj. Kw nr [...], na rzecz S. K.. Przedmiotem sprzedaży była nieruchomość obecnie oznaczona jako działki...

VI SA/Wa 2309/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-06

'). Celem wycen była 'sprzedaż nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym'., - postanowieniem Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny w Z. z [...] kwietnia 2016 r. (sygn. akt...
tej nieruchomości przyjął zaś zbiór czterech transakcji sprzedaży nieruchomości, jakie miały miejsce na rynku regionalnym (strony 17 i 18 operatu), obejmujących tereny...

VI SA/Wa 1584/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-14

parami. Cztery transakcje dotyczyły sprzedaży udziałów w gruntach wchodzących w skład nieruchomości wspólnych związanych z własnością lokali mieszkalnych, a jedna transakcja...
wartości, o której mowa w ust. 1, stosuje się, z zastrzeżeniem § 27, ceny transakcyjne sprzedaży nieruchomości niezabudowanych jako przedmiotu prawa własności. Z kolei...

IV SA/Wa 2121/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-19

. Dodatkowo Prezydent Miasta [...] wskazał, że nie może zgodzić się z stwierdzeniem biegłego, że ceny transakcji uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości drogowych położonych...
nieruchomościami, które mogłyby stanowić podstawę wyceny. Niezrozumiałym dla organu odwoławczego jest natomiast zarzut, że ceny transakcji nieruchomości uzyskane ze sprzedaży...

IV SA/Wa 837/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-22

i Autostrad, które dotyczyły sprzedaży nieruchomości z przeznaczeniem pod budowę dróg krajowych. Według skarżących w niniejszej sprawie nieruchomości podobnych należało...
regionalnym. W sprawie niniejszej bowiem transakcje podobne to są transakcje sprzedaży nieruchomości pod drogi krajowe. Wykaz 55 transakcji sprzedaży nieruchomości...

I OSK 621/18 - Wyrok NSA z 2019-11-13

. nr [...] w przedmiocie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej zasób gminy, przeznaczonej do sprzedaży stwierdził nieważność zaskarżonego...
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy [...] (j.t. Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 6519, ze zm.) w § 1 przeznaczył do sprzedaży nieruchomość...

IV SA/Wa 824/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-25

pełnych kosztów postępowania. Do sprzeciwu załączyli akt notarialny z dnia [...] stycznia 2015 r. w przedmiocie zmiany umowy sprzedaży nieruchomości oraz umowę z dnia...
sprzedaży nieruchomości z dnia 12 stycznia 2015 r. skarżący zobowiązani byli do uiszczenia na rzecz sprzedających kwoty 680.000,00 zł (z łącznej ceny w wysokości 1.180.000,00 zł...
1   Następne >   +2   +5   +10   42