Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II GSK 414/18 - Wyrok NSA z 2018-04-06

, tj.:, - transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul. I. (działki nr [...] i nr [...]), położonej na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, a nie jak podano...
w operacie, pod zabudowę produkcyjną i magazynową;, - transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul. N. (działki nr [...] i nr [...]) dotyczącej sprzedaży udziału prawa...

VI SA/Wa 2544/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-27

a maksymalną wynosi 423,71 zł/m2;, 4) błędne określenie przeznaczenia nieruchomości porównawczych, stanowiących podstawę wyceny, tj.:, - transakcji sprzedaży...
i magazynową, - transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul. N. (działki nr [...] i nr [...]) dotyczącej sprzedaży udziału prawa użytkowania wieczystego w drodze wewnętrznej...

VI SA/Wa 1463/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-05

.:, • transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul. Iwaszkiewicza (działki nr [...] i nr [...]), położonej na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, a nie jak podano w operacie...
, pod zabudowę produkcyjną i magazynową;, • transakcji sprzedaży nieruchomości przy ul. [...] (działki nr [...] i nr [...]) dotyczącej sprzedaży udziału prawa użytkowania...

I OSK 840/09 - Wyrok NSA z 2010-06-18

Instytut [...] w Krakowie nie wezwał M. S. i P. S. do zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości za cenę określoną na podstawie art. 28 przez wykonawcę, a zatwierdzoną...
czy wykonawca narodowych planów gospodarczych pozbawiony był możliwości precyzyjnego określenia ceny sprzedaży nieruchomości we wspomnianym wezwaniu co skutkowało uznaniem...

VI SA/Wa 1132/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-16

. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego., Na dowód skarżąca załączyła akt notarialny sprzedaży nieruchomości (Rep. A [....] z dnia 30.12.2008 r...
.), dokumentujący sprzedaż nieruchomości stanowiącej zabudowaną działkę gruntową, będącą w użytkowaniu wieczystym sprzedającego, a którą to transakcję rzeczoznawca majątkowy...

VI SA/Wa 4150/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-03

operatu szacunkowych określającego [...] grudnia 2011 r., wartość nieruchomości zabudowanej położonej w [...] przy ulicy [...] nr [...] dla potrzeb sprzedaży, wypełnił...
szacunkowego z [...] grudnia 2011 r., dotyczącego określenia wartości nieruchomości zabudowanej położonej w[...] przy ul. [...], dla potrzeb sprzedaży, naruszył przepisy art. 151...

IV SA/Wa 2400/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-03

, iż słusznie organ I instancji zauważył, że umowa sprzedaży nieruchomości i jej regulują przepisy art. 155-158 Kodeksu cywilnego. Ocena ważności dwustronnej czynności prawnej jaką...
jest umowa sprzedaży nieruchomości, zawarta w formie aktu notarialnego należy do właściwości sądów powszechnych. których właściwość regulują przepisy art. 15 - 46...

IV SA/Wa 2399/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-15

sprzedaży nieruchomości i jej regulują przepisy art. 155-158 Kodeksu cywilnego. Ocena ważności dwustronnej czynności prawnej jaką jest umowa sprzedaży nieruchomości, zawarta...
i wyrok dotyczą zwrotu nieruchomości nabytych na rzecz Skarbu Państwa w drodze umowy sprzedaży i nie mają zastosowania do stwierdzenia nieważności ww. umowy sprzedaży...

VI SA/Wa 1168/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-28

na brak transakcji nieruchomości gruntowych stanowiących własność jednego podmiotu, również sprzedaży udziałów w prawie własności gruntu przeznaczonego na cele...
podobne nieruchomości mogą mieć taką samą wartość. Ponadto cel wyceny - sprzedaż nieruchomości jako nieruchomości wspólnej związanej z własnością lokalu jednoznacznie...

I SA/Wa 766/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-13

nieruchomości. Brak jest w aktach sprawy pisma, z którego wynikałaby zgoda strony na sprzedaż nieruchomości., Wobec niezawarcia umowy sprzedaży nieruchomości Wojewoda...
umowy kupna-sprzedaży nieruchomości oznaczonej jako działka nr [...], [...] oraz pismem z dnia 17 listopada 2004 r.,, nr [...] wyznaczył termin do 20 grudnia 2004 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100