Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki X

I OSK 2196/14 - Wyrok NSA z 2016-06-15

-sprzedaży przedsiębiorstwa, a w stosunku do nieruchomości: odpisy ksiąg wieczystych bądź umowy kupna-sprzedaży nieruchomości'., Minister podkreślił, że wykazanie interesu...
dokumentów, wskazywanych przez organ takich jak: odpisy z księgi wieczystej, czy też umowa kupna -sprzedaży nieruchomości, prawa własności nieruchomości nie można zaś wykazać...

I OSK 2190/20 - Wyrok NSA z 2021-02-09

10.000.000 zł;, - stroną umowy sprzedaży z 1947 r. 1/3 części udziału w prawie własności nieruchomości ujawnionej w księdze wieczystej KW nr [...] (dawniej [...]) była spółka...
przedsiębiorstwa; umowy sprzedaży udziałów zawartej w formie akt notarialnego z dnia 21 czerwca 1948 r., Nr rep. [...]; umowy sprzedaży nieruchomości zawartej w formie aktu...

VIII SA/Wa 608/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-05

wyceny odnotowano niewiele ponad dwadzieścia transakcji sprzedaży, których ceny zawierały się w przedziale od [...] zł/m2 do [...] zł/m2, przy cenie średniej nieruchomości...
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość oddala skargę. Przedmiotem rozpoznania w niniejszej sprawie...

I OSK 2205/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-22

[...] sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w K. dniu 8 listopada 2019 r. zawarła ze spółką [...] S.A. w K. umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej...
którego Państwo przejęło na własność nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego Spółka nabyła na podstawie w/w umowy sprzedaży zawartej z dotychczasowym...

I OSK 2340/15 - Wyrok NSA z 2017-06-20

K. , a [...]w K. umowy użytkowania wieczystego ww. nieruchomości oraz umowy sprzedaży na rzecz ww. uczelni budynków na tej działce zlokalizowanych (na podstawie aktu...
użytkowania wieczystego dotyczącą nieruchomości położonej w K. przy ul. [...], składającej się z działki nr [...] oraz umowę sprzedaży na rzecz ww. uczelni budynków na tej działce...

I OSK 2371/14 - Wyrok NSA z 2016-07-19

kupca rejestrowego F. L. W dniu 28 sierpnia 1928 r. kontraktem kupna-sprzedaży, sporządzonym przed notariuszem w formie aktu notarialnego nr 546, nabył on należącą do Gminy...
Miasta Bydgoszcz nieruchomość wraz ze znajdującymi się na niej budynkami fabryki i domem mieszkalnym, zapisaną w księdze wieczystej [...], tom I, karta nr 2, o łącznej...

I OSK 1409/16 - Wyrok NSA z 2018-03-21

o zatwierdzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego przedsiębiorstwa H. Spółka z ogr. odp. P. - ul. [...] nie zostało wydane, to nie można stwierdzić, że nieruchomości stanowiące własność...
w W. R.H.B. nr [...] nieruchomość fabryczną położoną w P., zapisaną w KW Sądu Powiatowego w P., w księdze wieczystej R., tom [...] (częściowo z wyłączeniem parceli...

I OSK 117/15 - Wyrok NSA z 2016-12-15

związanych z nieruchomością, której prawo własności przysługiwało poprzedniczce prawnej M. L.. Stąd też, zdaniem organu I instancji, brak jest podstaw aby stwierdzić...
nieruchomości'., Postanowieniem z dnia [...] listopada 2013 r. Minister Gospodarki utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie., Na wstępie zaskarżonego postanowienia organ...

I OSK 1146/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-08

na kupno nieruchomości stanowiących własność [...]. Nabywcą nieruchomości jest spółka [...]. Termin zawarcia umowy sprzedaży ww. zaplanowano na połowę grudnia 2015 r. Skarżąca...
podała, że wobec braku wstrzymania wykonalności decyzji z 15 marca 2013 r. 'możliwe jest przedsiębranie wszelkich czynności rozporządzających prawem własności nieruchomości...

I OSK 601/16 - Wyrok NSA z 2018-01-31

przedsiębiorstwa: Fabryka M. Sp. z o. o. w K., w tym w zakresie przejęcia nieruchomości w miejscowości G. - dz. nr: [...] i [...]., Minister Gospodarki decyzją z dnia...
legalności orzeczenia Ministra Przemysłu Lekkiego z dnia [...] sierpnia 1950 r., w tym w części dotyczącej przejęcia nieruchomości - działek nr [...] i [...], organ wskazał...
1   Następne >   2