Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej X

I SA/Wa 980/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-18

sprzedaży udziały w nieruchomości będącej przedmiotem decyzji należące do L. R., H. B. oraz E. Z. (każdy w wysokości 1/8) nabył H. D. Dokonując nabycia - co jest okolicznością...
ze zbyciem udziałów w przedmiotowej nieruchomości na rzecz H. D. w drodze umowy sprzedaży, zawartej w formie aktu notarialnego, a więc umowy cywilnoprawnej...

VII SA/Wa 2122/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-04-14

działalność gospodarczą pod nazwą 'M. O.', której przeważającym przedmiotem jest sprzedaż hurtowa żywych zwierząt. Uzyskał on (po odliczeniu zaliczki na podatek), w 2017...
się, że dochodzi do okazjonalnej sprzedaży produktów rolnych, jednakże, sprzedaż ta ma znaczenie marginalne i dokumentowana jest fakturami w procedurze VAT RR. Z uwagi...

VII SA/Wa 2357/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-05

z tym zobowiązany jest do rozliczania podatku naliczonego wykazanego w fakturach zakupu oraz podatku należnego wykazywanego w fakturach sprzedaży. Potwierdzeniem...
na to jest przedłożona przez stronę dokumentacja ewidencji VAT sprzedaży i zakupu za lata 2017-2019 i I kwartał 2020 r., z których wynika, że strona uzyskała następujące wyniki...

VII SA/Wa 1062/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-01

. Z treści księgi wieczystej wynika, że umowa sprzedaży została sporządzona w dniu [...] grudnia 2019 r. Zatem w dniu zakupu nieruchomości (wg Strony wycenionej na kwotę 74000 zł...
domowego wynoszą około 20800 zł i obejmują opłaty związane z: ubezpieczeniem na życie - 200 zł; ubezpieczeniem samochodu - 600 zł; podatkiem od nieruchomości - 12000 zł...

VII SA/Wa 1722/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-25

funkcjonowanie firmy przysporzy korzyści dla budżetu w postaci podatku od nieruchomości oraz podatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą przez stronę, Powołując...
ich posiadania, przesłanie dokumentów obrazujących stan zobowiązań (np. umowa kredytowa, harmonogramy spłat rat);, - udzielenia informacji o majątku firmy (wykaz nieruchomości...

VII SA/Wa 82/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-04

wskazała, że nie jest w stanie pokryć kosztów remontu ani jego wyburzenia tego budynku. Łączna szacunkowa wartość obu ww. posiadanych nieruchomości została przez stronę...
1.736,77 zł i do spłaty pozostawało 7 rat. Zobowiązana ponosi również wydatki z tytułu: podatku od nieruchomości i podatku rolnego w łącznej kwocie 498,00 zł na rok oraz OC...

VII SA/Wa 258/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-12

ze sprzedaży płodów rolnych nie uzyskuje, gdyż uprawiane są one na użytek własny we własnym gospodarstwie., Minister ustalił też, że średnie miesięczne wynagrodzenie...
, wywóz nieczystości ciekłych - 20 zł/m-c,, - telefony komórkowe - 150 zł/m-c,, - ubezpieczenie na życie - 75 zł/m-c (tylko wnioskodawca),, - podatek od nieruchomości - 821...