Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji i Nauki X

I OSK 665/10 - Wyrok NSA z 2010-07-09

z faktu zawarcia w 2001 r. z Wyższą Szkołą [...] w C. umowy kupna-sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, która w ich ocenie nigdy nie powinna zostać zawarta...
w złożeniu wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Edukacji Narodowej. Skarżący zawarli bowiem umowę sprzedaży nieruchomości rolnych z podmiotem, który działał...

I OSK 666/10 - Wyrok NSA z 2010-07-09

-sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, która w ich ocenie nigdy nie powinna zostać zawarta z uwagi na naruszenia prawa, do których doszło przy wydawaniu...
Ministra Edukacji Narodowej. Skarżący zawarli bowiem umowę sprzedaży nieruchomości rolnych z podmiotem, który działał w oderwaniu od przepisów powszechnie obowiązującego prawa...

IV SA/Wa 1293/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-28

się również, ze stanowiskiem skarżącej, że umową sprzedaży M. W. przeniósł na E. i J. S. wszystkie swoje prawa do tej nieruchomości, włącznie z prawem w posiadanie i zobowiązał...
sprzedaży z M. W. objęli sporną nieruchomość we władanie przed dniem 8 marca 1958r., Organ podkreślił, że nie podziela przyjętej przez pełnomocnika skarżącej zawężającej...

IV SA/Wa 158/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-03-12

z tej nieruchomości, 2, po owym zdarzeniu. Organ nie zgodził się również, ze stanowiskiem skarżącej, że umową sprzedaży I. W. przeniósł na E. i J. S. wszystkie...
korzystania z niej przez szkoły. W tych okolicznościach, nie można było w ocenie Ministra przyjąć, że E. i J. S. po zawarciu owej umowy sprzedaży objęli sporną nieruchomość...

I OSK 1781/15 - Wyrok NSA z 2015-12-30

1939 roku oraz umowy sprzedaży nr [...] z [...] lutego 1939 roku. Przedmiotowe nieruchomości zostały wyłączone z parcelacji jako nieruchomości nie podlegające...
Wyższego i Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki Nr 4, poz. 9) - w części dotyczącej nieruchomości oznaczonych jako 'K. cz. I' o powierzchni 4,50 ha...