Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Budownictwa X

I SA/Wa 1753/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-23

z dnia 21 stycznia 1970 r. nr [...] Okręgowy Zarząd [...] w P. wystąpił do T. S. z propozycją dobrowolnej sprzedaży nieruchomości oraz poprosił właścicielkę o podanie...
żądanej ceny za sprzedaż nieruchomości. Pismem z dnia 23 lutego 1970 r. T. S. odpowiedziała, że nie zgadza się na dobrowolną sprzedaż nieruchomości i tym samym nie wskazała...

I SA/Wa 215/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-09

przewidzianych w ustawie .Pismem z dnia [..] stycznia 1970 r. nr [..] Okręgowy Zarząd [..] w P. wystąpił do T. S. z propozycją dobrowolnej sprzedaży nieruchomości oraz poprosił...
właścicielkę o podanie żądanej ceny za sprzedaż nieruchomości. Pismem z dnia [..] lutego 1970 r. T. S. nie wskazała żadnej ceny i odpowiedziała, że nie zgadza się na dobrowolną...

I SA/Wa 2274/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-28

pod względem rodzajowym i obszarowym rynek oraz wyznaczył okres jego analizy. Dokonał analizy transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych...
tylko dwie transakcje sprzedaży nieruchomości podobnych, wartość rynkową nieruchomości gruntowej jako prawa użytkowania wieczystego określono zgodnie z par. 29 ust. 3...

I SA/Wa 135/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-04-17

pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalenia wartości tych nieruchomości (Dz. U. Nr 9, poz. 32...
za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości reguluje jedynie szczegółowy...

I SA 2912/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-07

z dnia [...] listopada 2003 r. nr [...] w przedmiocie negatywnej opinii w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oddala skargę I SA 2912/03, UZASADNIENIE, W dniu...
negatywną opinię o zamiarze sprzedaży przez Burmistrza Miasta L. nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej L., położonej w L. w obrębie [...], oznaczonej...

I OSK 1534/07 - Wyrok NSA z 2008-12-08

, ponieważ nie było możliwe nabycie przedmiotowej nieruchomości w formie umowy. Mimo braku w aktach wezwania właściciela do sprzedaży nieruchomości znajdujące...
nadzoru przyznał, że wprawdzie w aktach sprawy brak jest wezwania właściciela do sprzedaży nieruchomości, jednak takie wezwanie z całą pewnością było, gdyż w aktach znajduje...

I OSK 860/08 - Wyrok NSA z 2009-06-04

na konieczność złożenia przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad pisemnej oferty, w celu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, musi być poprzedzone...
on bowiem stan nieruchomości, jej położenie, dane z ewidencji gruntów, a przede wszystkim przedstawił zestawienie cen transakcyjnych sprzedaży nieruchomości niezabudowanych...

I SA/Wa 104/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-07

nieruchomości w akcie notarialnym z dnia [...] października 1982 r., nie wyłącza z obrotu prawnego tego aktu sprzedaży, a sprawa ważności tej umowy może być rozpatrzona...
woli, jakie zostało złożone w umowie sprzedaży nieruchomości, zawartej w akcie notarialnym z dnia [...] października 1982 r., a dotyczącym działki...

I SA/Wa 186/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-05

sporządzonego w dniu [...] listopada 2004 r. A. R. nie wyraził zgody na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości za cenę zaoferowaną w ofercie inwestora z dnia [...] września 2004...
[...] transakcji sprzedaży nieruchomości rolnych niezabudowanych, położonych w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej lub przeznaczonych pod zabudowę zagrodową o powierzchni poniżej 1 ha...

VIII SA/Wa 294/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-07

przedmiotowej nieruchomości propozycje jej nabycia. Kolejnym krokiem, w sytuacji gdy do porozumienia w sprawie sprzedaży nieruchomości nie doszło powinno być wyznaczenie...
przez organ terminu do zawarcia umowy kupna - sprzedaży nieruchomości. Dopiero po bezskutecznym upływie tak wyznaczonego terminu organ może orzec o wszczęciu postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   81