Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Administracji i Cyfryzacji X

I SA/Wa 1602/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-14

., Wnioskodawczyni sprecyzowała, że są to przede wszystkim należności wynikające ze sprzedaży nieruchomości. We wniosku podano ponadto, że należności trudnościągalne wynoszą...
, że przychód ze sprzedaży nieruchomości skarżaca uzyskuje incydentalnie. Ostatnia sprzedaż miała miejsce 26 maja 2015 r. Była to sprzedaż gruntu na łączną kwotę [...] zł...

I SA/Wa 2080/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-12

prezydium miejskiej rady narodowej służyło prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży nieruchomości, nie stanowiących własności Państwa, położonych na terenach określonych w art. 1...
) rady narodowej zawiadomienia o treści umowy sprzedaży nieruchomości zawartej z osobą trzecią (art. 31 ust. 1). Oświadczenie prezydium rady narodowej o wykonaniu prawa...

I SA/Wa 658/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-11

prawa, nieodpłatnie własności nieruchomości położonych w [...], oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr [...], obręb Z., W złożonej skardze strona skarżąca wniosła...
zmiany wpisu w księdze wieczystej, co z kolei oznacza, że zbycie nieruchomości przez osobę aktualnie ujawnioną w księdze wieczystej jako właściciel, może doprowadzić...

I SA/Wa 656/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-11

umowy sprzedaży tej nieruchomości., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Zgodnie z treścią art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami...
[...] z mocy prawa, nieodpłatnie własności nieruchomości położonych w [...], oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr [...] oraz nr [...], obręb Z., W złożonej skardze strona...

I SA/Wa 657/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-11

sprzedaży tej nieruchomości., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Zgodnie z treścią art. 61 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami...
prawa, nieodpłatnie własności nieruchomości położonych w [...], oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr [...] oraz nr [...], obręb Z., W złożonej skardze strona...

I SA/Wa 722/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-02

, nie będzie żadnej możliwości zniweczenia cywilnoprawnych skutków umowy sprzedaży tej nieruchomości., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Katalog...
. z mocy prawa, mienia Skarbu Państwa stanowiącego nieruchomość położoną w P., ozn. jako działka nr [...]., Jednocześnie w skardze został zawarty wniosek o wstrzymanie...

I SA/Wa 837/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-01

decyzji, stwierdzającej nieważność decyzji komunalizacyjnej, nie będzie żadnej możliwości zniweczenia cywilnoprawnych skutków umowy sprzedaży tej nieruchomości., Wojewódzki...
nieważności decyzji o nabyciu przez Miasto [...] z mocy prawa, nieodpłatnie własności nieruchomości., Jednocześnie w złożonej skardze strona wniosła o wstrzymanie wykonania...

I OZ 1320/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-21

przed stwierdzeniem nieważności decyzji komunalizacyjnej. Jak słusznie zauważył Sąd I Instancji, w przypadku sprzedaży nieruchomości osobom trzecim działającym w dobrej wierze...
nieważności decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia [...] kwietnia 2000 r., stwierdzającej nabycie przez Miasto Poznań z mocy prawa, nieodpłatnie, własności nieruchomości...

I OZ 1319/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-21

przed stwierdzeniem nieważności decyzji komunalizacyjnej. Jak słusznie zauważył Sąd I Instancji, w przypadku sprzedaży nieruchomości osobom trzecim działającym w dobrej wierze...
nieważności decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia [...] kwietnia 2000 r. stwierdzającej nabycie przez Miasto Poznań z mocy prawa, nieodpłatnie, własności nieruchomości...

I OZ 1364/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-27

decyzji komunalizacyjnej. Jak słusznie zauważył Sąd I Instancji, w przypadku sprzedaży nieruchomości osobom trzecim działającym w dobrej wierze, odwrócenie powstałych...
nieważności decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 kwietnia 2000 r., stwierdzającej nabycie przez Miasto Poznań z mocy prawa, nieodpłatnie własności nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   10