Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Marszałek Województwa X

II SAB/Sz 36/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-11-27

ustawy o gospodarce nieruchomościami w sposób jasny określa, że z prawa pierwszeństwa nabycia lokalu mieszkalnego (po podjęciu przez właściciela o sprzedaży) skorzystać...
., 2. Decyzja o sprzedaży nieruchomości, w tym również lokali mieszkalnych pochodzących z wojewódzkiego zasobu nieruchomości, jest całkowicie autonomiczną decyzją...

II SA/Wr 438/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-11-29

, czyli prawnym obowiązkiem przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży na wniosek najemcy. Dopiero przeznaczenie nieruchomości do jej sprzedaży, sporządzenie i podanie...
do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, w którym nieruchomość przy ul. J. byłaby zawarta, zawiadomienie na piśmie najemców o przeznaczeniu...

III SA/Wr 401/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-11-07

zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów o gospodarowaniu nieruchomościami, a więc zasadami zapewniającymi sprzedaż nieruchomości według cen rynkowych (odpowiadających...
procesu związanego z magazynowaniem oraz sprzedażą, nie zaś z samą produkcją i osiągnięciem celu wskazanego we wniosku o dofinansowanie., Celem interwencji publicznej...

I SA/Bd 140/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2010-03-23

przez instytucję zarządzającą, w sytuacji realizowania projektu polegającego na zakupie nieruchomości, jej przebudowie na hotel i wyposażeniu., Organ wskazał, że wniosek...
, że wnioskodawca załączając 'oświadczenie, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane', nie wypełnił dokumentu w sposób prawidłowy. Oświadczył...

II SA/Ke 370/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-08-29

uchwały w zakresie dotyczącym obwodu łowieckiego nr 113, określonego w załącznikach nr 1 i 2 do tej uchwały, w części obejmującej nieruchomości stanowiące współwłasność...
. A. C., współwłaścicielka nieruchomości rolnych znajdujących się w obrębie ewidencyjnym W., gm. C., tj. działek nr 17 o pow. 1,06 ha (ks. wiecz. [...]), nr 111, 117, 21...

II SA/Ol 308/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-10-11

się prawem własności i użytkowania wieczystego. Na nieruchomości tej prowadzona jest działalność związana z wydobyciem, przeróbką, sprzedażą i dostawami kruszywa. Do czasu...
publicznych). Ponownie wskazano, że przy drodze wojewódzkiej nr '[...]' znajdują się nieruchomości, obejmujące teren kilkudziesięciu hektarów, co do których Spółka legitymuje...

II GW 33/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

pobytu, swoją siedzibę obrał w miejscu swojego zameldowania, pod adresem nieruchomości, której jest właścicielem oraz miejsca właściwego również dla rozliczeń podatku...
o wychowaniu w trzeźwości nie stawia żadnych wymagań odnoszących się bezpośrednio do podmiotu ubiegającego się o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Natomiast zasady...

I OSK 3118/12 - Wyrok NSA z 2014-07-22

, o dopuszczalnej masie całkowitej 40 ton. Zdarza się, że kruszywo odbierane jest mniejszymi samochodami, ale przy sprzedaży dużej ilości byłoby to nieopłacalne. Opłacalne dla Spółki...
ograniczeniem możliwości korzystania z nieruchomości (zakładu górniczego). Nie pozbawiono Spółki możliwości korzystania z rzeczy i pobierania z niej pożytków w rozumieniu art. 140...

IV SA/Wr 5/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-22

, że prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe i utrzymuje się z niskiej kwoty [...] zł z tytułu sprzedaży 'z ogródka'. Opłaty związane z utrzymaniem wynoszą: telefon...
ponadto, że nie ponosi kosztów związanych z korzystaniem z pokoju u matki. Podała, że dysponuje 1 akcją. Toczy się postępowanie komornicze. Nie posiada innych nieruchomości...

III SA/Wr 673/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-24

. Wyjaśniła, że w [...] i [...] r. głównym źródłem jej przychodów był wynajem nieruchomości położonej w J. G. przy ul. [...], natomiast od [...] r. Spółka intensywnie inwestowała...
inwestycji. Dodatkowe źródło finansowania inwestycji stanowią nieruchomości wnioskodawcy o łącznej wartości ok. [...] mln zł. Spółka wyjaśniła również, że podane we wniosku...
1   Następne >   2