Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Lekarz Weterynarii X

II SA/Gl 231/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-10-18

finansowej skarżącego, poprzez uznanie, że posiada więcej nieruchomości. W celu uprawdopodobnienia tego twierdzenia dołączono do sprzeciwu postanowienie o sprzedaży...
może doprowadzić do uszczerbku w koniecznym utrzymaniu rodziny skarżącego., Nadto, dołączając do sprzeciwu postanowienie o sprzedaży prawa do nieruchomości na licytacji...

II SA/Kr 128/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-01

. wszczęcia postępowania w sprawie wykreślenia z rejestru zakładów prowadzących działalność w zakresie sprzedaży bezpośredniej podmiotu - J.B. , sprzedaż bezpośrednia...
nieprzetworzonych produktów pszczelich, .[...] S., W uzasadnieniu organ podał, że D.G.-B. złożyła w dniu 29 czerwca 2015 r., jako właścicielka nieruchomości położonej w K...

II SA/Po 727/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-11-12

, że nie mieszka z żadnymi osobami we wspólnym gospodarstwie domowym, a w 'lepiance' poza domem mieszkalnym. Na skutek krzywdzącego zakazu sprzedaży bydła nie uzyskuje przychodów...
wydzierżawił osobie trzeciej, posiada 25 sztuk bydła. Nie posiada innych nieruchomości, wartościowych ruchomości, wierzytelności, czy oszczędności. Oświadczył, że zaciągnął kredyt...

IV SA/Wa 190/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-27

z odpłatnej pomocy osób trzecich. W tych okolicznościach roczny dochód ze sprzedaży plonów wyniósł 2.000 zł., Poza opisaną nieruchomością rolną, w skład majątku skarżącego...
samotną. Źródła jego utrzymania stanowią świadczenie rentowe w wysokości 332 zł miesięcznie oraz dochód z gospodarstwa rolnego., Nieruchomość rolna skarżącego...

IV SA/Wa 3320/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-08

gospodarczą na tej samej nieruchomości co Zakład, wobec którego wydana została decyzja PLW, będąca przedmiotem postępowania nadzorczego, może być co najwyżej źródłem interesu...
te produkty). Kolejno nieruchomość położona przy ul. [...] (dawniej [...]) została wniesiona tytułem aportu do spółki skarżącej, o czym świadczą dokumenty zgromadzone...

II OZ 370/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-05

Administracyjnego w Warszawie posiadanie przez E. S. wolnego od obciążeń prawami osób trzecich majątku, szczególnie nieruchomości, w zasadzie wyklucza możliwość zwolnienia od kosztów...
sądowych., Dodatkowo Sąd I instancji zauważył, że przysługujące skarżącemu prawo własności nieruchomości rolnej stanowi składnik jego majątku i świadczy...

IV SA/Wa 1864/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-16

w przedmiotowej sprawie. Posiadanie wolnego od obciążeń prawami osób trzecich majątku, szczególnie nieruchomości, w zasadzie wyklucza możliwość zwolnienia od kosztów sądowych...
zmierzających do uzyskania środków pieniężnych pod zabezpieczenie, jakim jest własność nieruchomości rolnej., Dodatkowo należy zauważyć, że przysługujące skarżącemu prawo...

II OSK 1095/18 - Wyrok NSA z 2019-04-04

, mięso porozbiorowe oferowane i przeznaczone do sprzedaży produkty przetworzone nie posiadały stosownego oznakowania w zakresie terminu przydatności do spożycia, nazwy...
WLW uznał, że nie zasługują na uwzględnienie argumenty dotyczące braku tytułu prawnego Skarżącego do nieruchomości, na terenie której została przeprowadzona kontrola...

II OSK 2953/12 - Wyrok NSA z 2014-05-13

, wskazując, że w sprawach innych niż dotyczące nieruchomości (art. 21 § 1 pkt 1 k.p.a.) oraz prowadzenia zakładu pracy (art. 21 § 1 pkt 2 k.p.a.), właściwość miejscową...
miejscową organu administracji publicznej 'w sprawach innych niż dotyczące nieruchomości (art. 21 § 1 pkt 2 k.p.a.) oraz prowadzenia zakładu pracy (art. 21 § 1 pkt 2 k.p.a....

II OSK 1234/15 - Wyrok NSA z 2017-01-18

zakładu była zawieszona i strona skarżąca działała jako hurtownia spożywcza przy prowadzeniu również sprzedaży detalicznej i zachowaniu monitoringu temperatury w odniesieniu...
działała jako hurtownia spożywcza przy prowadzeniu również sprzedaży detalicznej i zachowaniu monitoringu temperatury w odniesieniu do produktów mrożonych, i jako taka podlegała...
1   Następne >   2