Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych X

VI SA/Wa 1630/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-05-09

. W związku z tym ewentualna sprzedaż tejże nieruchomości mogłaby wprowadzić zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu zakładu ubezpieczeń., Organ nie podzielił zarzutu T...
pkt 10 tej ustawy zakład ubezpieczeń nie może zaliczać do aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych nieruchomości wykorzystywanych na własne...

I SA 3143/01 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-02-20

zaskarżonej decyzji organ administracji publicznej podniósł, że zabudowana nieruchomość o powierzchni [...] arów [...] metrów kwadratowych, położona w W. przy ulicy...
[...] stanowiła własność R. P. i miała urządzoną księgę wieczystą Kw. [...]., Zabudowana nieruchomość położona w W. przy ulicy [...] była objęta działaniem dekretu z 26 października...

I SA 1339/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-04

nieruchomości [...] przy ul. [...] ( hip. [...]), orzeczenie to utrzymał w mocy Minister Gospodarki Komunalnej decyzją z dnia [...] maja 1951 r. [...], natomiast Minister Gospodarki...
. i M. M. wystąpiły o stwierdzenie nieważności lub o stwierdzenie wydania z naruszeniem prawa decyzji Naczelnika Dzielnicy W. z dnia [...] września 1978 r. [...] o sprzedaży...

I SA 979/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-02-11

połowy działki nr [...] o powierzchni 533 m2 gruntu nieruchomości warszawskiej położonej przy ul. [...] (obecnie [...])., W uzasadnieniu decyzji Samorządowe Kolegium...
ustanowienia na rzecz T. J. prawa użytkowania wieczystego do niepodzielnej połowy działki nr [...] o powierzchni 533 m2 gruntu nieruchomości warszawskiej położonej przy ul...

I SA 1336/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-03-04

w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Dzielnicy W. nr [...] z dnia [...] lutego 1989 r. orzekającej o sprzedaży B...
., Zdaniem skarżących posiadają one legitymację do żądania wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o sprzedaży lokali w domu przy ul...

I SA 1342/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-02

one legitymację do żądania wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o sprzedaży lokali w domu przy ul. [...] w W., który stanowił własność...
Kpa.., Skarżące uważają, iż ich interes prawny dotyczący decyzji o sprzedaży lokali wynika z nieodwracalnych skutków prawnych decyzji Prezydenta W. z dnia [...] marca...