Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Straży Granicznej X

II SA/Ol 110/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-03-20

sprzedaż nieruchomości lub ruchomości, czy też wysoce nieopłacalne wyzbycie się jednostek funduszy inwestycyjnych, innymi słowy, że mimo posiadania niebagatelnego majątku...
nadmienił, iż środki ze sprzedaży udziałów 'A' sp. z o.o. zostały zainwestowane w fundusze inwestycyjne i obecnie ich wycofanie wiązałoby się z dużą stratą. Stwierdził...

II SA/Wa 1351/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-22

w zabudowie szeregowej. Zgodnie z treścią aktu notarialnego (repertorium [...] numer [...]), umową darowizny objęto 4/5 nieruchomości, a umową sprzedaży pozostałą 1/5 jej części...
mu parametrach, natomiast umowa kupna - sprzedaży 1/5 udziału w nieruchomości nie miała żadnego znaczenia dla takiego celu. Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia...

II SA/Bk 421/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-02-22

ciężary i korzyści z nabywanych nieruchomości. Natomiast, cyt. '... od daty sprzedaży do daty wydania zbywane nieruchomości będą użytkowane przez Uniwersytet w B. na zasadzie...
przez uczelnię na zasadzie umowy użyczenia z właścicielem, tj. Województwem P., zaś umowa ma obowiązywać do dnia [...].12.2017 i wówczas nieruchomość zostanie wydana...

II SA/Wa 156/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-11

przez niego nieruchomości. W odwołaniu zainteresowany przedstawił także procedurę jaką musiał zrealizować, aby stać się właścicielem wybudowanego przez siebie lokalu mieszkalnego...
ustanowienia odrębnej własności lokalu oraz sprzedaży tego lokalu mieszkalnego (Repertorium A nr [...]). Lokal mieszkalny, zgodnie z § 1 pkt 1 umowy powstał, za zgodą...

II SA/Wa 1770/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-25

mu normom zaludnienia., Decyzją Wojewody [...] z dnia [...] marca 1991 r. nr [...] stwierdzono nabycie własności nieruchomości przy ul. [...] w W. przez Gminę [...]. Straż...
nieruchomości do gminy., Na mocy decyzji Prezydenta W. z dnia [...] maja 2003 r. nr [...], budynek stał się własnością prywatną i został przekazany nowym właścicielom...

II SA/Wa 165/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-22

nieruchomość lub domu. Ponieważ uprawnienie funkcjonariusza SG do otrzymania lokalu mieszkalnego nie ma charakteru bezwzględnego i zawsze jest powiązane z przesłanką...
, lokal mieszkalny., Z akt sprawy zaś wynika, że w dniu [...] stycznia 2015 r. M. W., żona funkcjonariusza zbyła na podstawie umowy sprzedaży dom jednorodzinny w K...

II SA/Wa 231/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-28

, że zgodnie z art. 535 § 1 Kodeksu cywilnego, kupno definiuje się jako umowę sprzedaży, w której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać...
postanowień umowy wykazuje, że umowa ta nie ma charakteru typowej umowy darowizny. Połączona jest bowiem z jednoczesnym obciążeniem darowanej nieruchomości na rzecz darczyńców...

II SA/Wa 756/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-07-27

do jego pobierania, gdyż z tą datą objęła w posiadanie lokal mieszkalny nr [...], stanowiący odrębną nieruchomość, położony przy ul. [...] w M. (miejscowość pobliska...
mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość. Wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji i o zasądzenie kosztów postępowania według obowiązujących przepisów., W odpowiedzi...

II SA/Wa 86/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-25

[...] marca 2009 r., mocą umowy sprzedaży oraz oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, stał się, wraz z osobą pozostającą w nim w konkubinacie, współwłaścicielem lokalu...
do otrzymania pomocy finansowej, ponieważ posiadany przez niego udział, wynoszący ½, we współwłasności lokalu, nie stanowi odrębnej nieruchomości. Tym samym konieczne...

II SA/Wa 195/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-18

budownictwa społecznego albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. Szczegółowe warunki przyznawania pomocy finansowej określone zostały...
., mocą ustanowienia odrębnej własności lokalu, umowy sprzedaży i oświadczenia o ustanowieniu hipoteki (akt notarialny Repertorium 'A' [...] ), stał się, wraz z osobą...
1   Następne >   3