Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Państwowej Straży Pożarnej X

VII SA/Wa 1074/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-15

przez M. G. - kierownika operacji i sprzedaży z ramienia J. S.A., który podpisał go bez wnoszenia zastrzeżeń. W toku czynności kontrolno-rozpoznawczych ustalono...
o funkcji użyteczności publicznej,, - w obiekcie można wyróżnić następujące przestrzenie: sala sprzedaży, pomieszczenie kierownika, komora odstaw, zaplecze socjalno...

II SA/Po 1043/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-12-03

nieruchomości położonej przy ul. [...] w [...], zwróciło się do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w P. z prośbą o dokonanie oględzin nieruchomości oraz interwencję...
w sprawie współwłaścicielki i mieszkanki nieruchomości, A. C. (k. 5 akt administracyjnych). W piśmie wskazano, że zachowanie A. C. budzi niepokój - od dwóch lat gromadzi...

II SA/Ke 13/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-02-27

sąsiadują z firmą, jednak nie byli oni zainteresowani sprzedażą swoich nieruchomości. Końcowo skarżący zaakcentował, że nie lekceważy zaleceń organów, gdyż w swoich...
. W zasadzie jedynym zarzutem sformułowanym przez skarżącego był brak fizycznej możliwości wykonania nałożonych obowiązków z uwagi na brak dostępu nieruchomości do sieci...

II SA/Op 555/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-03-06

, że w rozpoznawanej sprawie doszło do sprzedaży jedynie numerowo oznaczonych części hali garażu wraz udziałem w pozostałej części tej nieruchomości, nie może być mowy o powstaniu...
zarządu i umowę o administrowanie nieruchomością, zawartą z B Sp. z o.o. w [...]., W wyniku rozpatrzenia odwołania Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej...

II SA/Kr 1517/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-22

skarżącej (uchwała o powołaniu zarządu)., W odpowiedzi [....] Sp. z o.o. w K. przedłożyła kserokopię umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaży...
zawartej w formie aktu notarialnego w dniu [....] 2007 r. W punkcie XIII umowy określono sposób zarządu nieruchomością wspólną, powierzając jego sprawowanie [....] Sp...

II SA/Wr 773/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-21

W odwołaniu działający jej imieniem pełnomocnik podał, że M.P. jest właścicielką lokalu nr [...] w nieruchomości położonej w Sz.P. przy ul O. P. [...] oraz garażu...
nr [...] znajdującego się w tej nieruchomości. Prawa te są ujawnione w Księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w J. G. Wydział VI Ksiąg Wieczystych pod nr[...] . Zdaniem...

I OSK 130/13 - Wyrok NSA z 2014-01-23

. Warszawy. Z uwagi na zgon najemcy - H. P. procedura jego sprzedaży została wstrzymana i przedmiotowy lokal nadal pozostaje w dyspozycji Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego...
oraz art. 34 ust. 1 pkt 3 i ust. 7 i art. 24 ust. 1 w zw. z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102...

I SA 1650/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-23

Pożarnej, podnosząc, że zajmowany przez niego lokal mieszkalny przy ul. [...] w P. mieści się w kamienicy należącej do prywatnego właściciela K. W., który nabył nieruchomość...
., tj. do dnia sprzedaży kamienicy administrowanej i zarządzanej przez gminę P., obowiązywała go umowa najmu lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej...

II SA/Po 448/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-05-30

. w sprawie [...] żona wnioskodawcy nabyła prawo do spadku po swoim zmarłym ojcu. Stała się więc współwłaścicielką objętej spadkiem nieruchomości zabudowanej w K. przy ul...
. przy ul. [...], a jego żona nabyła prawo do spadku po swoim zmarłym ojcu i stała się współwłaścicielką tej nieruchomości, to pomoc finansowa wskazana w przedmiotowym...

II SA/Łd 741/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-10-16

, który stanowi część wspólną nieruchomości, pudeł kartonowych, drewnianych skrzynek, drewnianych i drewnopodobnych (laminowana płyta wiórowa) mebli i innych materiałów palnych...
się będzie z koniecznością natychmiastowej sprzedaży przedmiotowych szaf za cenę znacznie niższą od faktycznej ich wartości. Z kolei uchylenie decyzji przez sąd spowoduje konieczność nabycia...
1   Następne >   3