Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Izba Skarbowa X

FSK 1006/04 - Wyrok NSA z 2005-02-01

fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 115.000 zł oraz odsetki od tej zaległości, liczone do dnia wydania decyzji w kwocie 97.847,60 zł. Organ podatkowy...
ustalił, iż podatnik i jego żona Urszula C. dokonali w dniu 1 marca 2000 r. sprzedaży zabudowanej nieruchomości, położonej w D. Wraz z gruntem sprzedano również znajdujący...

I SA/Kr 539/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-09-24

fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości, - skargę oddala - W akcie notarialnym z dnia [...] czerwca 1999r. (Rep. A nr [...] W. B. dokonał sprzedaży na łączną kwotę...
PIT-23 oraz oświadczenie, że przychody uzyskane ze sprzedaży tych nieruchomości przeznaczy na cele mieszkaniowe., Pomimo złożonego przez podatnika oświadczenia, organ...

I SA/Wr 2203/03 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-10-22

administracyjnych). Dnia 8 września 2000 r. skarżący i J. T. nieruchomość tę sprzedali za cenę 110.000 zł. Dnia 21 września 2000 r. skarżący oświadczył, że przychód uzyskany ze sprzedaży...
od osób fizycznych za 2000 r. od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na kwotę 3.500 zł. W uzasadnieniu wskazano, że dochód ze sprzedaży nieruchomości w dniu 8...

II FSK 158/05 - Wyrok NSA z 2006-01-18

zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu ze sprzedaży nieruchomości., Wynikający z akt stan faktyczny sprawy ustalony przez organy podatkowe i przyjęty przez Sąd...
ze sprzedaży wydatkuje w okresie dwóch lat na zakup innej nieruchomości i zamiar ten zrealizował nabywając w okresie od lutego 2000 r. do grudnia 2001 r. szereg...

II FSK 1143/05 - Wyrok NSA z 2006-09-05

dochodowym od osób fizycznych z tytułu ryczałtu od przychodu ze sprzedaży nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntów za 2000 rok 1) uchyla zaskarżony wyrok, 2...
podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu ryczałtu od przychodu ze sprzedaży nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntów, zasądził od Izby...

FSK 1780/04 - Wyrok NSA z 2005-06-21

Podatek od towarów i usług należny z tytułu sprzedaży nieruchomości nie stanowił przychodu będącego przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych...
fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu. Zaległość ta w kwocie 26.782,80 zł powstała w wyniku sprzedaży nieruchomości...

I SA/Kr 815/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-23

, należnego od niewydatkowanej części przychodu ze sprzedaży nieruchomości w łącznej kwocie 76.850,00 zł wraz z odsetkami. Uzyskane kwoty z tytułu przedwcześnie wszczętego...
od niewydatkowanej części przychodu ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 58.850,00 zł., Organ II instancji przyznał, że skoro skarżący złożył oświadczenie o zamiarze wydatkowania...

FSK 1005/04 - Wyrok NSA z 2005-02-01

Sprzedaż nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą - sprzedaż i serwis samochodów nie tworzyła przychodu z takiej działalności. Wobec jednoznacznego wyłączenia...
przychodu ze sprzedaży nieruchomości z grupy przychodów z działalności gospodarczej, przez art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym...

I SA/Łd 1073/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-04-08

w Ł. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości oddala skargę. I SA/Łd...
. [...] w sprawie określenia G. J. zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 25.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości., W uzasadnieniu organ wyjaśnił...

II FSK 95/05 - Wyrok NSA z 2006-01-05

podatku dochodowym od sprzedaży nieruchomości oddala skargę kasacyjną.. Wyrokiem z dnia 7 czerwca 2004 r., I SA/Wr 1223/03, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu...
restrukturyzacyjnego w zakresie zaległości w zryczałtowanym podatku dochodowym od sprzedaży nieruchomości., W uzasadnieniu wskazano, że decyzjami z dnia 27 grudnia 2002 r. Urząd...
1   Następne >   +2   +5   +10   100