Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Transportu Drogowego X

III SA/Gd 315/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-08-04

sprzedaży nieruchomości, jednak od wielu miesięcy pozostają one bezskuteczne. Do sprzeciwu skarżąca dołączyła kopie umów pośrednictwa sprzedaży nieruchomości z dnia 24...
z bratem wnioskodawczyni ponosi jednak koszty podatku od nieruchomości - kwota zaległości wynosi ponad 21 tys. zł. Większą część obciążenia przejął na siebie brat - do spłaty...

II GZ 213/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-26

sprzedaży nieruchomości, oświadczenia wskazującego orientacyjną miesięczną wysokość kosztów bieżącego utrzymania skarżącego, takich jak wysokość czynszu, podatku...
od nieruchomości, opłat za media, wydatków na zakup żywności, środków czystości czy odzieży), do których nadesłania J. B. został wezwany przez Sąd pierwszej instancji w dniu 1 września...

V SA/Wa 764/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-28

tego nie wynika, że środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przeznaczono na uregulowanie zobowiązań publicznoprawnych, które - co wymaga podkreślenia - winny...
może być prowadzona zarówno z pieniędzy, rachunków bankowych, jak i z nieruchomości (art. 1a pkt 12a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - Dz...

IV SA/Gl 1033/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-09-30

., - uprawdopodobnienie oświadczenia, iż kwota 75.000 zł należna skarżącemu z tytułu sprzedaży powyższej nieruchomości nie została uiszczona. Wskazano, że należy w tym celu przedłożyć...
karty nr 210-212 akt sprawy). Nie uprawdopodobnił także w żaden sposób faktu, jakoby kwota 75.000 zł przysługująca mu z tytułu sprzedaży tej nieruchomości nie została...

II GZ 505/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-17

kupującemu nastąpi w tym samym dniu., - uprawdopodobnienie oświadczenia, iż kwota [...] zł należna skarżącemu z tytułu sprzedaży powyższej nieruchomości nie została...
). Nie uprawdopodobnił także w żaden sposób faktu, jakoby kwota [...] zł przysługująca mu z tytułu sprzedaży tej nieruchomości nie została przezeń otrzymana. Nie nadesłał...

VI SA/Wa 2180/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-07

na zasadzie winy., Organy orzekające w niniejszej sprawie uznały, iż skarżący może ponosić odpowiedzialność jako sprzedawca towaru za sprzedaż i wydanie drewna o określonych...
takich jak : sprzedaż i wydanie drewna o określonych parametrach i określonej masie poprzez jego wskazanie przez leśniczego. W ocenie Sądu ze zgromadzonego w sprawie...

VI SA/Wa 638/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-05

od decyzji organu I instancji skarżący zarzuca, iż P. nie jest żadnym z podmiotów odpowiedzialnych z tytułu art.13g ust.1b ustawy o drogach publicznych. Podnosi, iż sprzedaż...
lub nadawcą, załadowcą bądź spedytorem ładunku., Strona podkreśla, że z dokumentacji zgromadzonej w sprawie wynika, iż P. dokonało sprzedaży drewno masie 26,67m3. Nabywcą drewna...

VI SA/Wa 716/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-09-11

, o drogach publicznych poprzez nałożenie kary na podmiot, który nie był załadowcą ładunku przewożonego w dniu kontroli. Wskazał na § 4 ust. 1 i 7 umowy kupna- sprzedaży...
ustalonych warunków sprzedaży, które zgodnie z § 5 ust. 1 Umowy odbywały się na warunkach 'loco las'. Skarżący zarzucił ponadto naruszenie art. 7 w zw. z art. 77 § 1...

VI SA/Wa 724/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-11

, wyjaśnił, że Nadleśnictwo [...] było sprzedawcą drewna w ilości 23,41 m3. Nabywcą drewna było P. W. S., które zgodnie z § 4 umowy sprzedaży drewna nr [...] miało dokonać...
zobowiązane jest w ramach umowy sprzedaży drewna do pozostawienia towaru do dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu i uzgodnionym dniu lub okresie. Kupujący natomiast ponosi...

VI SA/Wa 555/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-31

publicznych. Skarżący podnosi, iż sprzedaż drewna odbywa się 'loco las', a kupujący zobowiązuje się do odebrania i załadowania drewna na własny rachunek. Zaskarżonej decyzji...
. 535 K.c. przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić...
1   Następne >   +2   5