Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Pracy X

II SA/Ke 379/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-10-09

, 97 zł (spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży materiałów budowlanych, w tym okien i drzwi, obsługi rynku nieruchomości w tym wynajem powierzchni...
. wniosła o ustanowienie pełnomocnika z urzędu., Ze złożonego formularza wynikało, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych, sprzedaży...

II SA/Ke 379/14 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-09-01

., Ze złożonego formularza wynika, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych, sprzedaży materiałów budowlanych, obsługi rynku nieruchomości...
z nieruchomości. Pozostałe zobowiązania Spółki wynoszą 1600000 zł, Regulacje postępowania sądowoadministracyjnego pozwalają skarżącym, nie posiadającym wystarczających środków...

III SA/Łd 1274/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-04-25

sprowadza się do mało płynnych składników jakim są nieruchomości, obciążone hipotecznie. Zasilenie finansowe nie może również pochodzić z prowadzonej działalności...
. Na ich pokrycie mogłyby być przeznaczone jedynie stosunkowo niewielkie kwoty ze sprzedaży ruchomych składników majątkowych, tj. kwota około 400.000,00 zł, jednakże...

III SA/Kr 888/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-30

kilku nieruchomości przy czym są one obciążone zajęciami i hipotekami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego i Urzędu Miasta. Do wniosku dołączono kopię...
względną stabilność jeżeli chodzi o wielkość przychodów ze sprzedaży, która rocznie oscyluje na poziomie mniej więcej 20 milionów zł., co w ujęciu kwartalnym daje ok. 5...

II SA/Po 142/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-12

kosztów postępowania upadłościowego. Powołując się na uzasadnienie tego Sąd wnioskodawca wskazał, że zbycie nieruchomości, należących do Spółki byłoby problematyczne...
, gdyż na takie nieruchomości nie ma popytu, a sprzęt szybko traci na wartości., W części wniosku dotyczącej majątku i dochodów Spółka oświadczyła, że wysokość kapitału...

III SA/Gd 1001/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-02

Spółki wskazano, że w roku 2016 dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o [...] zł poprzez wniesienie aportem nieruchomości gruntowej, zaś firma zwiększyła również w 2016...
osiągnąć przychody ze sprzedaży pozwalające na pełne pokrycie kosztów działalności. Również nie przedłożono raportów kasowych za okres od dnia 1 lipca 2017 r., ani też wykazu...

III SA/Kr 888/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-30

, że jest użytkownikiem wieczystym kilku nieruchomości wyjaśniając równocześnie, że są one obciążone zajęciami i hipotekami na rzecz ZUS, US i UM., Uzasadniając swoje starania...
do konstatacji, że doszło do zmiany istotnych okoliczności znanych uprzednio sądowi. Spółka wykazuje bowiem względną stabilność gdy chodzi o wielkość przychodów ze sprzedaży...

II SA/Wa 233/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-22

poza obręb nieruchomości. Już samo przeniesienie składowanych materiałów w inne miejsce i poniesienie kosztów ich składowania wywoła z wysokim prawdopodobieństwem istotną...
potencjalne przychody z tytułu sprzedaży towarów, które w wykonaniu nakazu stałyby się niedostępne dla klientów obiektu. Szkoda tego rodzaju, z uwagi na praktyczną...

II SA/Bk 10/09 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-03-12

- do innego pomieszczenia odległego o 4,6 m nie jest zaś możliwe, gdyż ściana budynku stoi bezpośrednio na linii granicy z nieruchomością Miasta A. Wskazał, iż pracownicy...
nieopłacalne z racji zmniejszenia i tak niewielkiej powierzchni sprzedaży (k. 36 akt sądowych), Zważywszy na powyższe i mając na względzie fakt, iż sąd administracyjny ocenia...