Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Ochrony Środowiska X

IV SA/Wa 931/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-28

środowiska, likwidacja własnego Zakładu Usług Utylizacji Olejów w [...] a także sprzedaż nieruchomości oraz holowników i barek do przewozu zanieczyszczeń ze statków. Konieczne...
(niekoniecznie za ceny rynkowe - sprzedaż nieruchomości, na której znajduje się Zakład Utylizacji Olejów w [...] nawet o 30 % poniżej wyceny), redukcja zatrudnienia, konieczność...

II SA/Sz 494/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-12-04

planu, zawierając stosowne postanowienia w akcie notarialnym umowy sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z § 8 aktu notarialnego w związku z faktem, że sprzedający prowadzili...
działalność gospodarczą w zakresie wydobycia i sprzedaży surowców mineralnych, zobowiązał się wykorzystywać piasek znajdujący się na przedmiotowej nieruchomości w celu...

IV SA/Wa 523/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-02-16

w oparciu o transakcje kupna-sprzedaży nieruchomości podobnych, o podobnym przeznaczeniu i lokalizacji. Przyjęto natomiast do porównania dwie pełnowartościowe działki...
4512,90 zł z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, z uwagi na zmianę obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego tuż przed zbyciem jej aktem notarialnym z dnia...

IV SA/Wa 2383/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-22

przychodów jako źródło pożytków w wyniku wynajmu lub dzierżawy tej nieruchomości innemu podmiotowi bądź też nawet sprzedaży nieruchomości. Przy czym dla możliwości...
m2, znajdującego się w I., w którym mieszkają jej rodzice. B. O. posiada również nieruchomość rolną o pow. 0,26 ha, którą nabyła z przeznaczeniem pod budowę domu...

II OSK 1147/15 - Wyrok NSA z 2017-01-25

. Fakt, że w umowie sprzedaży nieruchomości - akt notarialny A Nr [...] skarżący zobowiązał się do wykorzystywania hałdy piasku wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej...
nie można dokonywać klasyfikacji pozostałych po zamknięciu kopalni, poza wyrobiskiem górniczym, hałd piasku., W ocenie Sądu o statusie zgromadzonego na nieruchomości skarżącego...

II SA/Ol 303/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-06-19

sprzedaży działki nr '[...]' ww. Spółce, tj. z dniem '[...]'. W akcie notarialnym dotyczącym sprzedaży na stronie 3 znajduje się zapis: 'na działce nr '[...]' znajduje...
o odpadach uregulowania formalno-prawne. Właścicielem odpadów nie jest zatem firma 'A', gdyż w momencie nabycia nieruchomości wraz z odpadami nie posiadała wymaganych ustawą...

II SA/Wr 888/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-06-13

systemu odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996...
komunalnych od właścicieli nieruchomości'., Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podał, że sposób realizacji wyżej wymienionych obowiązków określony został przez powyższy...

II OSK 3236/18 - Wyrok NSA z 2019-12-17

4 k.p.a. stanowi kwalifikowaną wadę rozstrzygnięcia uzasadniającą stwierdzenie jego nieważności., Skarżący podnosi, że nabycie własności nieruchomości w wyniku sprzedaży...
rozstrzygnięcia Sąd I instancji wskazał, że nie budzi wątpliwości, że skarżący nabył własność nieruchomości, na której znajdowała się sortownia odpadów, oraz że na terenie...

III OSK 1985/21 - Wyrok NSA z 2023-01-31

nie była już właścicielem nieruchomości działki nr [...], jak również wskazano, że ujawnione przedmioty zostały zabezpieczone jako dowody rzeczowe w toku postępowania...
w Polsce. Podczas kontroli nieruchomości ujawniono także dwa kontenery wypełnione wymieszanymi i zniszczonymi częściami samochodowymi pochodzącymi z demontażu pojazdów...

II SA/Ke 542/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-09-22

także przedsiębiorcą, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w [...], zarządził:, 1. uporządkować teren kontrolowanej nieruchomości, odpady gromadzić w sposób zorganizowany...
- wyznaczając termin realizacji bezzwłocznie po otrzymaniu zarządzenia;, 2. wycofać ze sprzedaży oraz przekazać do odzysku lub unieszkodliwiania przedmioty wyposażenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   14