Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego X

II SA/Ol 1052/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-04-28

rozpatrywania materiału dowodowego zebranego w sprawie zdarzenia prawnego jakim jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o nr [...], na podstawie aktu notarialnego...
jako 0,9379 ha. Powyższe dane zastąpiły wszystkie dotychczasowe dane EGiB. Aktem notarialnym, I.S. oraz C.S. zawarli ze Skarżącymi warunkową umowę sprzedaży nieruchomości...

II SA/Bk 57/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-05-05

przenoszącego własność nieruchomości a przedłożenie jedynie kserokopii aktu warunkowej umowy sprzedaży., Po rozpatrzeniu odwołania wnioskodawczyni, PWINGiK decyzją...
sprzedaży nieruchomości zawarta pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu na zasadzie art. 82 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami...

III SA/Łd 66/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-10-07

dokumentów w postaci umowy kupna - sprzedaży nieruchomości, z których w sposób jednoznaczny wynika, że granice nieruchomości położone są pomiędzy ul. P. a ul. L...
o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości. Podkreślił, iż jeżeli organ administracji nie dał wiary umowom sprzedaży nieruchomości sporządzonym w formie aktu notarialnego z lat...

II SA/Łd 892/01 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-03-25

sprzedała ją PPH D. Dla nieruchomości tej urządzono Księgę Wieczystą KW nr [...], a stan ten ujawniono w ewidencji gruntów., Akt notarialny dotyczący kupna-sprzedaży...
1998 roku T. D. występując jako współwłaściciel (jeden ze spadkobierców W. I.) nieruchomości położonej w W. przy ul. A nr 37 , dla której Sąd Rejonowy w K. Wydział Ksiąg...

II SA/Gl 203/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-12-11

pieniężnych w drodze sprzedaży nieruchomości, w których nie zamieszkuje (bądź udziałów w tych nieruchomościach) ewentualnie w drodze ich obciążenia celem uzyskania...
.,, - udokumentowanie uzyskiwanych dochodów;, - podanie, do kogo należą udziały w nieruchomościach, o których wspomniała we wniosku., Odpowiadając na powyższe skarżąca nadesłała...

I OSK 3140/12 - Wyrok NSA z 2014-07-09

nie można wywodzić z umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości zawartej na podstawie art. 389 Kodeksu cywilnego, gdyż umowa taka nie przenosi prawa własności. Nie stanowi też źródła...
się tym interesem może wywodzić swoje racje., Zasadnie Sąd I instancji stwierdził, że źródłem tego interesu nie może być umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości...

III SA/Kr 630/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-14

po rozgraniczeniu m.in. działki [...] i nadaniu jej nowego oznaczenia [...]., Ze sporządzonego po zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości z dnia 1.07.1988 r. zawiadomienia...
ewidencji gruntów i budynków dla nieruchomości składającej się z działek ewidencyjnych nr. [...], [...], [...], [...], [...], [...] jednostka rejestrowa [...], K - Miasto, obręb...

II SA/Ke 441/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-10-26

. nr [...], wydane B. K. na sprzedaż na rzecz Z. O. 20,5921 ha lasu i pastwisk z nieruchomości ziemskiej M.. W uzasadnieniu podano, że przeprowadzony na koszt właściciela...
. Jak wynika jednak z akt sprawy, zezwolenie na sprzedaż tej nieruchomości zostało uchylone, a orzeczeniem z 5 marca 1951 r. stwierdzono przejęcie lasu wchodzącego w skład...

II SA/Wr 1016/01 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-03-16

ustaw (Dz.U.Nr 107,poz.464) w art.58 nadała ustawie z 12.03.1958 r. o sprzedaży nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi oraz uporządkowaniu niektórych spraw zwianych...
nr [...] G., działka [...], jednostka rejestrowa [...] przez wykreślenie zapisu stwierdzającego prawo własności W. P. do przedmiotowej nieruchomości, z zaznaczeniem...

II SA/Wr 520/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-03-04

na sprzedaż nieruchomości położonej w L. przy ul. [...], tj. 'dom na własność natomiast działkę przydomową o powierzchni 972 m2 na własność czasową na okres 80 lat' (§ 2 i 8...
uchwały)., 4. Akt notarialny Rep. A nr [...] z dnia 31 sierpnia 1960r. zawarty w Państwowym Biurze Notarialnym w J. jako umowa sprzedaży prawa własności nieruchomości...
1   Następne >   +2   +5   +10   30