Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II OSK 909/21 - Wyrok NSA z 2022-03-22

sprzedaży nieruchomości, na której usytuowany jest przedmiot postępowania egzekucyjnego, nie mieszczą się w zakresie przesłanki odroczenia terminu wykonania obowiązku...
negocjacje dotyczące ostatecznych warunków jego sprzedaży, w tym zawarto umowę przedwstępnej sprzedaży ww. obiektu. W efekcie skarżąca podniosła, że to nabywca nieruchomości...

II SA/Ke 1023/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-02-17

przez inwestora, a w całości za zgodą i akceptacją inwestora i pod nadzorem kierownika budowy, w czasie poprzedzającym sprzedaż tej nieruchomości przez inwestora., Wojewódzki...
o pozwoleniu na budowę, mieli zatem prawo i zarazem obowiązek realizacji budowy budynku zgodnie z tym pozwoleniem. Natomiast po sprzedaży nieruchomości nie przeniesiono...

II OSK 3342/14 - Wyrok NSA z 2016-10-13

na budowę, ani nie przeniesiono na jego rzecz tej decyzji. Oceny tej nie zmienia wskazywana przez wnioskodawcę umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości (działki...
zakończonym wydaniem ww. decyzji i nie przeniesiono na jego rzecz tej decyzji. Zaś samo zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości nie prowadzi do przeniesienia tytułu...

VII SA/Wa 1444/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-29

instalacji budowlanych, wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych, wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek...
, że przedmiotem jej działalności jest m.in. pośrednictwo finansowe, zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny...

VII SA/Wa 684/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-19

do kwestionowania pozwolenia na budowę wynika z zawartej w dniu [...] maja 2011 r. z K. D. w formie aktu notarialnego 'umowy sprzedaży nieruchomości'. W załączeniu do tego pisma...
skarżący przesłał kopię zawartej w dniu [...] maja 2011 r. w formie aktu notarialnego umowy przedwstępnej sprzedaży warunkowej nieruchomości położonej w miejscowości [...], gm...

II SA/Gd 378/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-29

oraz sprzedaży nieruchomości w łącznej wysokości 281.941,54 zł. Aktualnie utrzymuje się ze świadczenia rehabilitacyjnego w wysokości 1.843,19 zł oraz dochodów z najmu w wysokości...
ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości skarżący jest w stanie ponieść wszelkie koszty prowadzenia obu spraw zainicjowanych w tutejszym Sądzie (oprócz niniejszej...

II SA/Gd 377/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-03-29

oraz sprzedaży nieruchomości w łącznej wysokości 281.941,54 zł. Aktualnie utrzymuje się ze świadczenia rehabilitacyjnego w wysokości 1.843,19 zł oraz dochodów z najmu w wysokości...
ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości skarżący jest w stanie ponieść wszelkie koszty prowadzenia obu spraw zainicjowanych w tutejszym Sądzie (oprócz niniejszej...

VII SA/Wa 484/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-23

wydruki ogłoszeń sprzedaży nieruchomości)., Zaskarżoną decyzją z dnia [...] grudnia 2020 r.nr [...][...]WINB uchylił w całości decyzję PINB w dla [...] z dnia [...] września...
. W aktach sprawy znajdowała się oferta sprzedaży nieruchomości przy ul. [...] w [...] m. in. z dnia [...] listopada 2020 r., gdzie wskazane zostało, iż miejsca parkingowe...

VII SA/Wa 2506/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-04

), umowa sprzedaży nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego - zarówno dla oświadczenia sprzedającego o przeniesieniu prawa własności jak również dla oświadczenia...
dla czynności prawnej inną formę szczególną czynność dokonana bez zachowania tej formy jest nieważna. Innymi słowy, umowa kupna-sprzedaży nieruchomości zawarta w każdej innej...

VII SA/Wa 272/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-28

złożonego 28 września 2016 r. w formie aktu notarialnego oświadczenia woli, a tym samym umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości, akt ustanowienia hipoteki i pełnomocnictwo...
się on do sprzedaży działki nr [...] inwestorowi, zawierając w tym zakresie umowę przedwstępną. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, załączone...
1   Następne >   +2   +5   +10   100