Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Kontroli Skarbowej X

III SA/Wa 297/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-07-13

organ wskazał, iż w dniu 3 stycznia 2001 r. G. A. dokonał sprzedaży nieruchomości tj. samodzielnych lokali mieszkalnych położonych w K. wg poniższego zestawienia...
sporządzonym w dniu 3 stycznia 2001 r., W dniu 4 stycznia 2001 r. G. A. dokonał sprzedaży nieruchomości - samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego w K. przy ul. P...

III SA/Wa 418/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-03-22

jej prawa pierwokupu tej nieruchomości., Kwotę stanowiącą cenę sprzedaży Spółka ujęła w księgach rachunkowych 1998 r. i wykazała jako przychód w zeznaniu CIT-8 za 1998 r...
jeszcze faktycznie otrzymane. Ponieważ należność za sprzedaż stała się wymagalna w dniu wydania przedmiotowej nieruchomości dla PZU [...] , czyli 11 marca 1999 r., tym samym przychód...

III SA 1551/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-23

ww. płatnika z tytułu niepobranej opłaty skarbowej od czynności prawnej polegającej na sprzedaży nieruchomości - gospodarstwa rolnego oraz określono zobowiązanie podatkowe...
również, że postępowanie kontrolne prowadzone zarówno w Kancelarii Notarialnej, jak i w Konsorcjum, wykazało, że w chwili zawierania umowy sprzedaży nieruchomości w L...

III SA/Wa 2817/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-17

, z działalności wykonywanej osobiście oraz z najmu (deklarowane we wspólnym zeznaniu rocznym PIT-31), z tytułu zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w L...
w bankach B., B., B. i P., z odsetek od dopłat do kapitału w Spółce z o.o. P., ze sprzedaży nieruchomości w K., ze sprzedaży papierów wartościowych S. Wyliczone przez organ...

III SA/Wa 790/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-13

z [...] września 2004 r. określono m.in. zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za grudzień 2002 r., wykazując m.in. podatek należny ze sprzedaży nieruchomości...
na podstawie faktury VAT nr '[...]' z dnia '[...]' grudnia 2002 r. Ze względu na fakt, iż sprzedaż ta była zwolniona z podatku jako sprzedaż towaru używanego w dniu...

III SA/Wa 2816/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-17

(deklarowane we wspólnym zeznaniu rocznym PIT-31), z tytułu zawarcia przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości położonej w L., ze sprzedaży bonów skarbowych, ze zwrotu...
od dopłat do kapitału w Spółce z o.o. P., ze sprzedaży nieruchomości w K., ze sprzedaży papierów wartościowych [...]. Wyliczone przez organ dochody (przychody) będące...

III SA/Wa 442/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-29

. 1 tego przepisu dochodu ze sprzedaży lub zamiany nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami z innych źródeł...
zakupili w dniu 18 listopada 1997 r. prawo użytkowania wieczystego dwóch działek gruntu, a następnie w dniach 11 i 29 grudnia 1998 r. dokonali sprzedaży części udziałów...

III SA 2931/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-22

, że do chwili powstania obowiązku podatkowego w imporcie towarów czynność sprzedaży towarów sprowadzonych do składu celnego z zagranicy nie była czynnością podlegającą...
jako dokumentująca zakup pozostałych towarów związanych wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną. Zdaniem GIKS zakup tych usług nie był związany ze sprzedażą opodatkowaną...

III SA/Wa 685/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-01-11

po sprzedaży mieszkania własnościowego K. K., w związku z dokonaniem zabezpieczenia ww. nieruchomości na poczet przyszłych podatków. Zdaniem pełnomocnika zebrane dowody...
zabudowaną budynkiem mieszkalnym za kwotę [...] zł, a zbywca nieruchomości w umowie sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego potwierdził odbiór całej ceny...

III SA/Wa 12/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-08

. a przed tą datą budynek nie był już w jej posiadaniu co potwierdza umowa przedwstępna sprzedaży z dnia 12 stycznia 2000 r., w której zapisano, iż nieruchomość została wydana...
z wyciągiem narciarskim nabytego jak twierdzi spółka na podstawie umowy sprzedaży od p. P. nie stanowiącego jej zdaniem nieruchomości co której organy nie rozważyły...
1   Następne >   3