Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Konserwator Zabytków X

II SO/Ol 3/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-05-06

z tytułu sprzedaży nieruchomości, chociażby tej, której w żaden sposób nie wykorzystuje., Jak już wyżej podniesiono, prawo pomocy stanowi instytucję wyjątkową...
. Wnioskodawca podał, że jest właścicielem mieszkania o pow. x m², nieruchomości rolnej o pow. x ha oraz budynku mieszkalnego o pow. x m² w złym stanie technicznym. Nie posiada...

II SO/Ol 3/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-10-07

pozyskania źródła dochodu, chociażby z tytułu dzierżawy, a ostatecznie z tytułu sprzedaży nieruchomości, chociażby tej, której w żaden sposób nie wykorzystuje., Podkreślenia...
. Jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku i nie otrzymuje innych świadczeń z tego tytułu. Wykazał, że jest właścicielem mieszkania o pow. '[...]' m², nieruchomości...

II SA/Ol 522/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-07-08

'[...]' od Agencji Nieruchomości Rolnych prawa własności działki nr '[...]', wobec obowiązywania wymogu, że warunkiem podpisania umowy sprzedaży nieruchomości wpisanej...
mu na podstawie przepisu art. 29 ust. 1h ustawy z października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie...

II SAB/Gd 76/22 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-10-05

. przedwstępną umowę sprzedaży części nieruchomości. W umowie tej P. C. zobowiązał się do dokonania podziału geodezyjnego działki, w wyniku którego powstaną mniejsze działki...
, które będą przedmiotem sprzedaży w umowie przyrzeczonej. W związku z tym, że nieruchomość ta wpisana jest do rejestru zabytków w dniu 6 sierpnia 2021 r. wystąpił...

II SO/Ol 3/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-02-14

nieruchomości oraz celem pozyskania z tej sprzedaży źródeł dochodu czy też środków na sprawy sądowe'. Podnosząc, iż nie znajduje podstaw prawnych do wezwania go o złożenie pełnej...
, gdyż wiązałyby się z tym koszty, na poniesienie których go nie stać. Wyrażając stanowczy sprzeciw przeciwko sprzedaży należących do niego nieruchomości, wnioskodawca...

II SO/Ol 3/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-07-31

pozyskania źródła dochodu, chociażby z tytułu dzierżawy, a ostatecznie z tytułu sprzedaży, chociażby tej nieruchomości, której w żaden sposób nie wykorzystuje. Posiadając...
domowe. Jego majątek stanowią: 'budynek mieszkalny do rozbiórki 111,54 m2', mieszkanie o powierzchni ok. 36 m2 oraz nieruchomość rolna o powierzchni 0,59 ha. Wnioskodawca...

IV SA/Po 299/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-07-03

wymogu uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na sprzedaż, zamianę, darowiznę lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa...
wyjaśnienia stanu faktycznego oraz na dowolnej ocenie materiału dowodowego polegające na przyjęciu, że nieruchomość Skarżącego stanowi obszar cmentarza żydowskiego...

II SAB/Gd 98/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-11-30

sprzedaży działki nr [...], obręb [...])., Pismem z 27 lipca 2021 r. PWKZ zawiadomił Wnioskodawcę o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia z powodu uchybień formalnych...
- brak dołączenia do wniosku dokumentów potwierdzających tytuł prawny do zabytku w zakresie nieruchomości działki nr [...] obręb [...] (wody płynące Opływu Motławy...

II OSK 2385/16 - Wyrok NSA z 2017-10-03

na jakąkolwiek inwestycję. Dodał, że jest emerytem, a obiekt wystawiono na sprzedaż. Tymczasem kontrolujący stwierdzili, że w przedmiotowej zabytkowej willi nie wykonano prac...
autora skarg kasacyjnych małżonki skarżących A.K. i T.G. jako współwłaścicielki nieruchomości powinny mieć status strony w postępowaniu administracyjnym, a skoro Sąd...

II SAB/Gd 79/22 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-11-09

skan aktu notarialnego, Rep. A nr [...] z 21 sierpnia 2020 r. (umowa sprzedaży działki nr [...], obręb [...])., Pismem z 27 lipca 2021 r. PWKZ zawiadomił Wnioskodawcę...
o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia z powodu uchybień formalnych (brak dołączenia do wniosku dokumentów potwierdzających tytuł prawny do zabytku w zakresie nieruchomości...